Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Aposteldagen / 6. s. i tr.
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Mt. 16. 13-20 - Peters Bekjennelse

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 -

| Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Danske tekstrekken tar med Peters protest mot at Herren skal lide og dø (v 21-26).
Det finnes mye materiale på danske parallellen. Bl.a. kan en kanskje finne inspirasjon i en sammenstilling af Tegners skulptur (bildet her) og et renessansemaleri av overdragelsen av himmerrikets nøkler. Overveielse over det byrdefulle i å være kirke med denne nøkkelmakt. Finnes her via "Religionspædagogiske notater".
Knut Grønviks overveielser over tekstene har Teksten denne Uken fått lov å bringe - til inspirasjon for dem, som ikke er på facebookgruppen Det norske prekeskap - våre danske kolleger fx. - Til denne søndagen med den viktige vinkel å se kirken i gjenopprettelsesperspektiv.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Kirke (gresk ekklesia) forekommer her Mt. 16,17 og i 18,17. Er det et ægte Jesuord? Her refereres Regin Prenter - se under.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 16 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Om ekklesia [Indicerer brugen af ordet ekklesia at Jesus indstifter kirke? Man må spørge:] I hvilken forstand indeholder Jesu gudsrige forkyndelse forestillingen om, at Han allerede her og nu begynder på at samle endetidens gudsfolk? Stilles spørgsmålet således, ledes man til at se den nødvendige sammenhæng mellem messiastanke og kirketanke ../.. . Idet Jesus forstår sig selv om den nærværende, fornedrede menneskesøn, må tanken blive, at Han her og nu kun kan samle om sig en discipelkreds, som her på jorden må dele Hans fornedrelse, og som først i herliggørelsen, når Han kommer i sin herlighed, skal dele Hans ophøjelse../.. At denne discipelmenighed virkelig er endetidens gudsfolk, kommer frem deri, at den betegnes som "den lille hjord", d. v. s. "resten" (i modsætning til det gamle gudsfolks store flertal), hvem Gud har besluttet at give riget ../... En kirke i "romersk-katholsk" forstand "stifter" Jesus altså ikke. Men Han udvælger sine disciple med Peter som førstemand til at være det materiale, hvoraf Han vil opbygge den kirke, som skal åbenbares med Ham i Hans genkomst. Den opbygges derved. At Han her på jorden får efterfølgere, som går Hans vej til ende gennem døden til opstandelsen. Idet de bekender og forkynder Ham..[Udpluk af s. 559-61, Regin Prenter: Skabelse og Genløsning se mere] -

[856/tr06-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): [Fra danske parallellen:] I undervisningssammenheng er nøkkelmakten vel det spesielle. Bekjendelse og kors (lidelse) er også selvstendige temaer, som melder seg. Om nøkkelmakten: I Mt. 23,14 sir Jesus, Ve, dere farisæere.. dere lukker Himmeriget for mennesker. Selv går dere ikke inn..". I elementet om "Nøglemagten" overveies om det finnes en altid tilbakevendende fariseisme, som stadig skal settes unner kritik. To kunstneriske verker setter sider af problematikken i ulike belysning. - Nøglemagten - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
[Vi trenger andre bilder (enn forensiske)...] Ett av dem er bildet av Jesus som den nye Adam (se Rom 5 og 1 Kor 15). Med Jesus begynner Gud så å si forfra igjen for å gjenopprette alt det synden har ødelagt. Jesus lever det sanne menneskelige livet. Og Gud arbeider etter Jesu liv, død og oppstandelse på å likedanne oss med ham (Rom 8,29), vi som i utgangspunktet ligner den første Adam.
Du er Guds Sønn, sa Peter til en tømmermann fra lille Nasaret. Med andre ord: Et menneske av kjøtt og blod var Guds Sønn. Forent med ham kan nå alle mennesker bli Guds døtre og sønner om de ser det samme i Jesus som det Simon Peter så.
Det er slikt det blir kirke av
[2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.