Theol-P forside - De danske tekster - De norske tekstene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboksCitater fra litteraturen

En ny måde (september 2021) at organiserer citater fra (fag)litteraturen. Det mere udfoldede citat findes her - mens fra hovedsiden til den enkelte søndag, der vil blive linket ret kort. (For at bevare en rimelig overskuelighed på hovedsiden)


De fattige enker 
Enkerne var en særiig udsat gruppe, fordi de som regel savnede den tryghed, som mand og familie kunne give. De omtales ret hyppigt i evangelierne. Som eksempel kan nævnes enken, der lagde sin skærv i tempelblokken. Det var ifølge Jesus mere, end de rige lagde (Mark 12,41-44). Hos Markus er beretningen knyttet sammen med en advarsel mod farisæerne, der bl.a. søger de bedste pladser i synagogerne og "opæder enkers bo" (12,38-40). En anden enke-historie findes i Luk 7,11-17. Det drejer sig om en enke, der har mistet sin eneste støtte: sønnen. Endelig kan nævnes lignelsen om den uretfærdige dommer og den fattige enke (Luk 18,1-8). Enken er her et forbillede på, hvordan de bedende - mænd eller kvinder - skal forholde sig til Gud. Hendes sociale baggrund kaster lys over sammenhængen mellem nød og bøn. Denne og de øvrige enke-historier viser, at Jesus delte den gammel- testamentlige opfattelse af Gud som de fattiges og enkernes hjælper.

side:42 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens

I bibelen er en sådan opvækkelse nok usædvanlig, men absolut inden for hvad der tænkes mulig for Gud (referencer): . Die Auferstebung eines Toden wird in der Bibel (wie auch in der profanen Literatur) mehrfach als Wiederbelebung und Rück- kehr in das frühere Leben (1 Kg 17,17-24; 2 Kg 4,18-37; Mk 5,21-43 par; Luk 7,11-16; Joh 11,1-46; Apg 9,36-41;20,9-12) erwähnt oder geschildert. Fur die Menschen rer damaligen Zeit war eine solche Auferwechung zwar ganz aussergewöhnlich und vielen unglaublich; sie lag aber durchaus im Bereich dessen, was als wirklich vorstellbar und für Gott als moglich galt... [Dieses ist] über die Auferstehung Jesus klar zu unterscheiden..

side:10 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum

En klar afmytologisering af dødeopvækkelsen repræsenteres i dette citat: [Om bekendelsen til Jesus som Guds søn, i orden for så vidt det forstås symbolsk].. Det i vore dage så ofte misbrugte ord "udfordring" har her mulighed for at give mening. Et hjælpeløst menneske på en landevej er en udfordring for den der kommer forbi, til at gøre noget. Jesus var en udfordring for alle i datiden der kom i berøring med ham. Mod denne udfordring forhærdede mange sig (Mk 3,22), endog hans egen familie (Mk 3,34-35), om om andre fortælles det at de blev "levende"(Luk 15,32; 7,11-16). Udfordringen er indtil denne dag vedblevet at være en virkelighed i slægtens historie... [fulgt op af Bonhoeffers vurdering af en proletar, som kalder Jesus "et godt menneske" som sandere bekendelse end de kirkelige dogmatiske]

s. 142 i Hansen, Knud: Den kristne tro.

Sorgens plads i også opstandelsens kirke
I have two points I'd like to emphasize.  First, that human grief over death is real.  In our culture we expect people to move on so quickly.  I think the church, even the church of the resurrection, should be a place where we have compassion on people as they grieve.  Secondly, Jesus raises this child up.  We often refer to Jesus "three fold messianic" prediction where he speaks of his death on the cross and resurrection.  In Luke 7, 8 and 9 he raises up three only begotten children, perhaps also a place of foreshadowing his great work of resurrection.
Rev. Rob Myallis på Lectionary Greek