Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

12. søndag i treenighetstid

Dagens evangelium: Mt. 6. 24-34 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: I tekstrekken er 8. og 12. s. i trin overlappende med v. 24, ordene om Gud og Mammon. Uden vers 24 får teksten fokus på bekymringen - og ikke på rikdomskritikken. Med v. 24 fristes en ikke til helt å springe over at Jesus faktisk taler om den materielle bekymring.(Working preacher diskuterer inndelingen). MEN likevel mener jeg at det er mest budskap til menneskene i dag ved å tale om social-eksistentiel bekymring. Den er så stor som bekymringen for det daglige brød noensinde har vært. Angst preger fler og fler.
Vi kan tale om rettidig omtanke og utidig bekymring. Og vi kan rasjonelt argumentere. Men har den eksistielle angst og bekymring besatt en, da kan kun nåde (som Viggo Mortensen skriver) i givet fall overvinne den. Spørsmålet er, hvordan formidles denne nåde, så den når frem til det forpinte sinn? Jesu bilder er vakre, men er det nokk? Skal vi ennå engang rundt dødens overvinnelse? Det er ikke en patentløsning, det vet enhver, der har hadd sjelesørgesamtaler, men er den en nødvendig del?

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - ressursside - den aktuelle søndagen, alle tre rekkene.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

- Hverken bekymringsløshet eller bønn skåner oss for livets realiteter, men de kan lære oss å leve midt i virkeligheten med tillit. Og hovednøkkelen til denne tilliten er overgivelse til Gud og raus overgivelse til mennesker. Å be til Gud som Far er å hengi seg til en Gud som sender oss ut i verden med løfte om at hva som enn skjer, kan intet skille oss fra hans kjærlighet. Notto Thelle Stilheten og Skriket. s. 160

"Hvad naturen lærer, at vi skal, leve i ubekymret tillid, kan vi imidlertid ikke med vor natur, ved egen kraft. Vi bekymrer os. Derfor imperativet: Søg først Guds rige. Er bekymringen først i hjertet, er det kun ved Guds kærlighed, at vi kan blive givet tilbage til skabelsens liv i ubekymret tillid." Mortensen: Tro og virkelighed.

-- At du i Tausheden maatte glemme dig selv,
hvad du selv hedder,
dit eget Navn,
det berømte Navn,
det elendige Navn,
det ubetydelige Navn,
for i taushed at bede til Gud:
"helliget vorde Dit navn!"

At du i Taushed maatte glemme Dig selv,
Dine Planer,
de store Alt omfattende planer,
betræffende Dit Liv og dets Fremtid
for i Taushed at bede til Gud:
"komme dit Rige"

At du i Tausheden maatte glemme Din Villie,
Dit Egensind,
for i Taushed at bede til Gud:
"Skee Din villie!"
Søren Kierkegaard: "Lillien paa Marken og Fuglen under Himlen"

[763/tr12-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.