Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Palmesøndag

Dagens evangelium: Joh. 12. 12-24 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven, hvor det danske trekkes på de norske sidene. Alt redigeres av en dansk teolog, prest i Norge. Dansk vil av og til komme for, også hvor det ikke hører hjemme. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Textweek har bare v 1-16. Har altså ikke det, som ved at slutte perikopen kommer til å stå spesiel fremhævet i norske tekstutsnittet, ordet om hvetekornet. - Lectionary Greek har ikke mye.
Den danske parallell er fra Mattæus, har altså ikke hvetekornsliknelsen med.

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Samlet sett forholder den norske siden her sig mest til betyningen av liknelsen om hvetekornet. Gå til den danske som har mer fokus på selve inntoget.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 12 [En del dansk litteratur, men også internasjonal]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Hanne Gunntveit Sinkerud: Gjennom liknelsen om hvetekornets død vises i v. 24 hvordan kornet følges av en rik høst. Liknelsen brukes av Paulus, 1. Kor. 15,37ff, om de kristnes oppstandelse. Både Johannes og Paulus knytter kornets død i jorden til nytt liv som skal vokse fram. Hos Paulus er det et individuelt legeme med ånd, mens det hos Johannes er den messianske høsten som vokser fram. Hos synoptikerne, Mark. 4,1-9 par., brukes liknelsen om såkornet for å tydeliggjøre Guds rikes hemmelighet. I Johannes legemligjør Jesus Guds rike i sin egen person. - Les mere -
- Regin Prenter: Skabelse og Genløsning: Den nye fødsel af vand og ånd (Johs.3,5-8) og levendegørelsen ved Anden, som er hemmeligheden i Menneskesønnenskød og blod (Johs. 6, 63), er som Żlivet® i det hele taget i Johannesevangeliet det liv, hvis væsen er kærlighedens hengivelse i døden for brødrene, det er en vandring med Jesus Kristus gennem døden til livet, dets glæde fødes udaf sorg, det er som et hvedekorn, der må lægges i jorden for at bære frugt (Johs. 12,24). Hos Johannes træder derfor betoningen af det ufærdige, det mod fuldendelsen higende i kirkens væsen endnu stærkere frem end hos Paulus. Kirken er ifølge Johannes under stadig renselse (Johs. 13,8-10; 15,2; l. Johs. 3,3), som den ifølge Paulus er understadig opbygning. Og det er ikke sådan, som det alt for tit påstås,at den johannæiske theologis stærke betoning af de eskatologiske realiteters 'nutidighed, livets, dommens, fortabeIsens nærvær i vidnesbyrdet om Jesus Kristus, forvandler trosforholdet til en tidløs mystik, som afskriver enhver futurisk eskatologi. Lige tværtimod! Det nærværende Żevige liv® er det i martyriet ofrede liv. Netopderfor peger det fremad (Johs. 14, 1-6). S. 563

[727/plmsdg-g]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Sammenstilling af en række kunstneriske fremstillinger afindtoget i Jerusalem. Med tolkninger. Fra helt klassiske til moderne. [Se her] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Prekener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Biskoppen i Borg
[1942-45 henrettelsene i Trandumskogen] / [Sarkarja-visionen] For de forsamlingene som leste og hørte Johannes sin fortelling var det annerledes [end på Jesu tid]. De levde i Tyrkia omkring år 90. De var forsamlinger av flere folkeslag, av grekere og jøder. De så rundt seg og visste at fellesskapet skapt den første pinsedagen var et mangfoldig og flerkulturelt fellesskap.../...De forsto nå at Jesu tilstedeværelse og kongedømme ikke kunne bli realisert uten at menneskets begrensinger i tid og rom ble opphevet. Det de erfarte og som de forsto var begynnelsen på Jesu herlighet, kunne bare realiseres ved at Jesus hadde dødd fra denne verdens begrensinger og deretter overvunnet dem da han sto opp fra døde [Bonhoeffer sine siste ordene] [Hvetekornet] [] Se mere

Paven 2019
Også i dag, ved sitt inntog i Jerusalem, viser han oss veien. For ved denne begivenheten hadde denne verdens fyrste et godt kort på hånden: triumfalismens kort. Men Jesus svarte med å forbli trofast til sin vei: ydmykhetens vei. For å nærme seg målet søker triumfalisme å anvende seg av snarveier og falske kompromisser. Siktemålet er å stige opp på seierherrens triumfvogn. Triumfalisme lever av ord og fakter som ikke har vært igjennom korsets smeltedigel; den finner næring i sammenligning med andre, som alltid anses som dårligere, fulle av feil, tapere [2019] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.