Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

4. s. i åpenbaringstiden

Dagens evangelium: Joh. 9. 1-ff -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Tekstutsnittet er 9,1-7; 35b-38.
Lectionary Greek har gode overveielser - og bl. a. liste over "lys"-stedene i Joh. ev.
Hele kapitlet er en enhet - i grunnen en ganske rar tekst, med mye diskusjon - jeg hadde da glemt at foreldrene var involvert direkte i fortellingen. Og psykologisk utvikling. (I de amerikanske ressursene behandles kapitlet akkurat som en helhet) Til min undren ser jeg at teksten ikke inngår i danske tekstrekkene. Jeg har utallige ganger ellers hadd anledning til å ta opp akkurat versene om spørsmålet om hva som er årsak til sykdommen - og så Jesu måte at vende det fra å lete frem synd som årsak til se "årsaken" i Guds frelsesvilje. - Se Knut Grønvik sine betraktninger nedenfor.
Biskop Atle Sommerfelt siteres - en preken skrevet opp mot noen, som ser en Guds straff i HIV-pandemien (!). Det er mere norsk kommentar å hente både i Tekstboken og i Prekenhjelp.
(Det har vært problemer med de dirkete lenker. De skulle være løst nå).

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Flere av fortolkene peker på det tydelige fysiske preg det finnes i akkurat denne fortellingen - og allusionene til Genesis - verd å bemerke i det evangelium, som mere end andre taler om ånd og. - Ksf: parallelle steder med fysisk behandling av øynene: Mk. 8,22; Uten fysisk kontakt: Mk. 10,46; Luk. 7,21; 18,25; Mt. 9,27; 11,5; 12,22; 20;30; 21,14;

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 9 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Når Jesus helbreder syke, er det denne helhetlige forståelsen av god helse som ligger til grunn. Mennesker settes fri, ikke bare fra fysisk smerte, men også fra utestengelse, stigmatisering og skam. (Bærekraftsboken, mål 3) [Fra faglitteratur til kapitlet er det direkte lenke til onlineteksten] -

[814/aap4-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
Ingen kaldt beregnet hensikt
Disiplene er vendt mot fortiden, mot mulige årsaker. De søker den skyldige og antyder sin enkle forklaring. Jesus, derimot, vender blikket framover. Han sier ingen ting om hva det skyldtes at den blinde ble blind. Men midt i mørket ser han muligheter. Mannen skal få igjen synet. Guds gjerninger skal bli åpenbare for alle som vil se. Det skal bli tydelig at verdens lys nå er i verden.
"Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham," lyder Jesu svar i de fleste norske oversettelser. Dessverre er dette en oversettelse som svekker den greske grunnteksten. Og hva verre er: Den underbygger et gudsbilde som hele fortellingen om den blindfødte forøvrig tar et oppgjør med../.. Veien fra helbredelsen til personlig tro var riktignok lengre enn den sterkt friserte prekenteksten viser. Lik andre som gjør store religiøse erfaringer, måtte den blinde gå canossagang mellom religiøse tradisjonsvoktere, naboer og familie som ble usikre da de ikke lenger kjente den gamle tiggeren igjen. Men gjennom dette modnet også mannens indre forhold til Jesus, slik at han til slutt kunne falle ned for ham og si: "Jeg tror, Herre!"
[2021] Se mere

Sommerfelt, Atle Biskop
[Utgangspunkt HIV-pandemien] I forberedelsen til denne prekenen strevde jeg med om en slik tanke om Guds straff overhode kan gjenfinnes her hos oss. Denne uken har vist oss at det er mennesker som er fanget i et slikt Gudsbilde. De søker spor etter Guds straff i samfunnet og særlig i andres lidelse. Slike tankemønstre stigmatiserer og påfører allerede lidende mennesker ytterlige byrder. Kjære alle sammen, Jesus gir oss i dagens fortelling et entydig svar på slike spekulasjoner. "Verken han eller hans foreldre har syndet". Den blindfødte bærer ikke Guds straff. [Dernest fin bruk av "Kringsatt av fiender - og da må vi ha ord fra slutningen av preken med]: I sine sårmerker bærer han alle blindfødte, marginaliserte, nødlidende og sårede mennesker og forsikrer oss om at vi fortsatt bærer Guds bilde og er invitert til Guds gjestebud. Med kraften i sin oppstandelse kommer han til oss. Guds kjærlighet er sterkere enn all ondskap som truer med å ødelegge Guds skaperverk og menneskets verd. Kan det tenkes noen sterkere myndiggjøring av deg og meg enn at Gud, himmelens og jordens skaper, historiens begynnelse og slutt, inviterer oss til å kjempe sammen med Jesus for menneskets verd? [2012] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.