Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

23. søndag i treenighetstiden

Dagens evangelium: Mk. 10. 28-31 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: De norske tekstrekkene er ganske alene om å bruke denne teksten. Det er en merkelig tekst - og et merkelig løfte Jesus gir disiplene sine - belønning både her og hisset. Hvis du utelader ordene om lidelse (Lukas og Matteus gjør det - og man kan mene at det er en markinsk redaksjon - jf. nedenfor), kan veien være banet for en "prosperity theology" - men hvis du leser mer, bør du nesten si det motsatte. Er det ikke i utgangspunktet en anti-autoritær tekst? Hvem gjelder det da - hos oss? Jeg har funnet teksten behandlet av et par nyere danske eksegeter - se nedenfor. [Begge bøker er gode - Johannes Aakjær Steenbuchs "Guds rige er anarki" er helt ny og kan jeg på det sterkeste anbefale den også til mine norske kolleger [Se min anmeldelse her]

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.           

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - ressursside - åpner på den aktuelle søndagen, alle tre rekkene.

Til eksegesen: (Dansk:) Det interessante og formentlig mest betydningsfulde er den lille forskel mellem det Jesus fremhæver, de har givet afkald på og så det de får igen: angiveligt alt, men altså undtagen en far. Læs mere under citater fra faglitteraturen. For en Johannes Nissen er det ikke en tilfældighed, men helt centralt og ud fra Steenbuchs eksegese af Mt 23,8-10 (som Nissen henviser til) dagens perikope en refleks af tanken som får udtryk i Johannes 1,12-13.. at være Guds børn, ikke født af kød og blod.. mands vilje. Lønnen (nb. ikke deres fortjeneste) er det ny liv i det anarkiske Guds rige her på jorden men set som er en del af det evige. Så kan man spørge: Er det kirken der skal være genstand for søndagens prædiken fristes den hele tiden til at blive i det gamle mønster (konformitetens) ? - jfr nedenfor Steenbuchs formaning til de kirkelige autoriteter. - Eller er det en fordring til mennesket i almindelighed til at være efterfølger ved netop og i særlig grad at give afkald på at værne om undertrykkende strukturer?
Ser man synoptisk på det Synoptisk sammenstilling ] kan man få den tanke at både Mattæus og Lukas har syntes det var lidt forvirrende med far/ingen far og sprunget det over og forkortet det nye liv-perspektivet til "få mangedobbelt igen". Mattæus dropper tanken om "i denne verden" nøjes med "arve evigt liv" - mens Lukas har begge dele. Kun Markus har "også forfølgelser" med (til det sidste se evt nedenfor Nissen).

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 10 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Se også hos Mattæus: Mt. 23,8-12 Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. 9 Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus. 11 Den største blant dere skal være tjeneren deres. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. -

Johannes Nissen: Budskab og konsekvens
Under overskriften: Overvindelsen af de patriarkalske magtstrukturer, skriver Johannes Nissen om netop denne perikope (Som nb. ikke er prædiketekst, lige så lidt som Mt 23,8-12, i Danmark, men altså i Norge) :
Bruddet med den "gamle" verdens normer kommer særlig klart til udtryk i sidste del af beretningen om den rige mand, Mark 10,28-31..
I sin nuværende form afspejler denne tekst Markusevangeliets "sociale verden" (ordene "tillige med forfølgelser" stammer muligvis fra den markinske redaktion)', men ordenes substans går uden tvivl tilbage til den historiske Jesus.
Afsnittet består af to dele. I første del fremhæves det, at disciplene skal forlade alt det sikre: "fader" og "moder" den patriarkalske familiestruktur; "børn" den største glæde for den tids mennesker, deres stolthed og deres sociale sikkerhed; "marker" jødernes andel i det forjættede land. Disciplene skal altså forlade alt, men de bliver ikke ladt i stikken.
Sidste del viser, hvordan den gamle struktur og det gamle fællesskab symboliseret ved "huset" (da. overs. "hjem") vil blive erstattet af en ny social struktur, et nyt fællesskab, der ligesom det gamle er struktureret efter "hus"-modellen. Side 73.
En sammenligning af listen over de ting, man forlader (v. 29) og listen over de ting, man får (v. 30), afslører, at "fader" er udeladt i den sidste liste. Og det er næppe nogen tilfældighed. I det nye fællesskab, Guds familie, skal der ikke være nogen "fader", fordi dette begreb i alt for høj grad signaliserer de patriarkalske magtstrukturer.
At det er en korrekt tolkning, bekræftes af Matt 23,8-12...

Johannes Aakjær Steenbuch: Guds rige er anarki.
>> .. "De anti-autoritære principper går igen, da Jesus forbyder sine disciple at lade andre kalde dem "fader", "lærer" og Rabbi", altså "mester" (Matt 23,8-10). Hans disciple er brødre, for kun Gud er deres far, og Jesus selv er deres lærer. Igen er pointen, at disciplene skal undlade at udøve magt over andre, at de skal tjene i stedet for at herske.. " s. 61
>> " 'I er alle brødre', siger Jesus til sine disciple (Matt 23,8). Det kirkelige fællesskab er forudsætningen for den enkelte kristnes frihed. Kirken er med andre ord et broderskab og af den grund kendetegnet ved lighed og dermed frihed. Det skal næppe (kun) forstås som et spørgsmål om varme følelser mellem kristne. Pointen udfoldes af Jesus klart polemisk i modsætning til de religiøse autoriteter, der ville stille sig selv imellem folket og Gud: "I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader", siger Jesus (Matt 23,9). Deri ligger næppe et forbud mod den nøgterne konstatering, at man naturligvis har en biologisk familie, men der ligger et opgør med den religiøse faderrolle, som kendetegner mange former for hierarkisk religion. Pointen er, at Jesus" disciple står lige over for Gud..s. 155"
>> Med et par mellemregninger når Steenbuch frem til "Kirkens hyrder har rigtig nok fået en særlig opgave som kirkens tilsynsmænd eller "biskopper" (Apg 20,28). Men det handler ikke om at overvåge menighederne for at sikre deres konformitet, men om at være årvågen og opmærksom på hver enkelts velfærd. .. s. 157.

[779/tr23-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Opslag under tema "magt" i "Elementer til kateketik" giver en del forslag. Link her til et par stykker: - Fodvaskningen - Jesus for Pilatus - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Hammer, Harald Kaaså
Det står om å forlate "hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld". Disse ordene er ikke en opphevelse av det fjerde bud om å hedre sin far og sin mor. De viser at det fjerde bud ikke er et krav om blind lydighet. Det kan komme tider hvor mor eller far blir et hinder for troen og Guds vilje. Da har mor og far gått ut over sin rolle som mor og far, og er blitt despoter. Foreldrene formanes til å gi barna en oppdragelse etter Herrens vilje. "Ef 6,4 Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje." [2014] Se mere

Ordet.be
Tekstens oppmuntring/ løfte/ evangelium: Tanken om at Gud velsigner, "lønner" og "betaler" etter det mennesket gjør, er en sentral tanke i den bibelske åpenbaring. Dagens prekentekst er en av de få steder hvor Jesus taler om timelig lønn. Hans budskap er at lønn ikke utbetales etter menneskelig fortjeneste, men etter Guds godhet, - nådelønn. [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.