Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

20. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst: Mk. 10. 2-9 - Om skilsmisse - om tillåtelsen for hardhjertethetens skyld

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er en vanskelig tekstsammenstilling, det har blitt valgt. Det er jo helt klart at den har fokus på forholdet mellem mann og kvinne.
1. Det første valg er så ikke å fremheve at både mann og kvinne er skapt i Guds bilde (1. Mos. 1,27) og underforstått like. Men hun er skapt av ham, som medhjelp. Litt rart med ord her om mannen som skal forlate far og mor. Hverken han eller den nyskapte Eva hadde far og mor. Ikke står her noe med hva Gud har sammenføyet - han hadde jo og akkurat separert dem fra å være en til å være to selvstendige individer - som så heller ikke er underordnet mor og far. En vanlig problematikk på skriftets avfattelsestidspunkt speiler seg inn i forståelsen av skapelsen.
2. Neste er Paulus sin tekst. Høres noenlunde ut - kanskje. Dog så kort den er: Han skal elske, hun skal respektere. Og sammenhengen er at det for Paulus er innlysende at kvinnen er mannen underordnet - og det skal være bilde på kirkas forhold til Kristus. Ordene om at forlate far og mor i GT kan mye vel ha rot i erfaringen at et sterkt familiebunnet samfunn kan være drepende for liv - og all for mye makt til far (og mor!) - noe som av og til får gjenklang i andre tiders foreldreoppgjør. Kanskje klinger det med i Paulus bruk - det å bli en del av den kristne menigheten var ofte et brudd med fedrene og mødrene tradisjon.
3.Men da: hva med Jesus? Det med skilsmisse dukket opp fordi fariseerne vil sette ham på prøve. Hadde han kritisert en av dem for å skille seg av med en kone? Vi vet det ikke. Eller ville de bare sette hans forståelse av kjærlighet på prøve - i hvert fall vil de sette hans skrifttroskap på prøve. Det lykkes, han respekterer ikke mannens rett til å skille sig av med sin kone - tross loven tillater det. Hvorfor - ja det er tydelig: han aksepterer ikke den hardhet, loven (og fariseerne) aksepterer. Ikke tilfeldig følger fortellingen om hans ord om barna og Guds rike. Kvinners sosiale situasjon var ganske tett på barnas. De var utlevert og avhengige. Det er så ukjærlig å sende sin kone ut i skilsmisse, som å nekte å ta seg av et barn.
Les under Martha Axner Ims sin preken som utover disse forholdene også diskuterer de gjennom tiden endrede oppfattelser av ekteskapet.
Men vanskelig er tekstene. Jeg har på søndag (2021) 4 årsbarn, 6 års barn med foreldre, to dåb, 50-årskonfirmanter. Hvem sitter med erfaringer av skilsmisser egne, næres? Hva en enn sir, høres det lettest ut som enten platt bibelkritikk, eller som helt skjev og ukjærlig fundamentalisme og total inntrykket blir lett uvederheftig. Især på grunn av sammenstillingen av tekstene, som man nesten tvinges ut i å diskutere.
Så jeg griper nokk løsningen: Fortelleteksten om Ruth slik også Ims gjetter flere vil gjøre . Ekteskapet spiller en ringe rolle der, men kjærlighet, som bryter grenser, som er lojal på tvers av blodsbånd, hvor kjærlighet vekker kjærlighet.. allerede når teksten er lest tror jeg man er på rett evangelisk spor, skjønt med tekst hentet fra GT, men utkommet er da også at Ruth blir Jesu formor.
Bildet er av Boaz og Ruth. Treffer vel fint den kjærligheten, som vokset frem i Boaz sitt hjerte, ikke bare ved å se henne, men netopp høre om hennes kjærlighet til og lojalitet mot svigermor fra et fremmed land.
Rolf G. Heitmann, Norsk Israelsmisjon ligger helt i forlengelse af den her antatte intensjonen bak aktuelle tekstsammenstilling. Dertil kommer som så ofte i Israelsmisjonens prekenvejledninger verdifulle henvisninger til senere jødisk tradisjon.
-ksf

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Kontekster: 1: Før: Forargelsesmulighederne, øje, hånd .. 2: Hvordan skal Guds Riges liv folde sig ud hos os.. 3: Tekstsammenstillingen skabelsesorden - Jesu formaning..

Til eksegesen: LectionaryGreek: "This is a very difficult passage, causing shame for many and perhaps even smugness for some." WorkingPreacher: Sitat under.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 10 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

.. this pericope is a test case for our ability to read Scripture otherwise (than a rule book): It is interesting to notice that although passages like this have become the poster child of current conservative ideologies around the family, one does not have to go far to realize that such interpretations have misplaced the gospel ethics. Mark 10:28 has the disciples acknowledging that they have left everything behind, and Jesus responding (10:29) that those who have left their household behind will receive eternal life. (Luis Menéndez-Antua - WorkingPreacher - 2021) -

[872/tr20-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Trenger man et sted, hvor forholdet mand/kvinde tolkes under likhetens synsvinkel med bruk av henvisning til det som er sentrum i Jesu forhold til kvinner og 1 mos. 1,27, da i norske kirkens "Bærekraftsboka" direkte link til stedet:
[Se her] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Helt fra skapelsen har disse ordene stått der som et vern rundt ekteskapet. Mange opplever at ordene - om å forlate sin far og sin mor - går rett inn i deres situasjon. Oftest er det mannen som må markere at nå forlater han far og mor og setter ektefellen høyest. Men ... //..Det er spennende å merke hvordan Jesus takler alle som kom for å sette ham på prøve..intrikate spørsmål .. Uansett hvordan han svarer så kan det bli galt. Men Jesus kjenner både Guds vilje og menneskehjertene. Noen få ganger sier han ingen ting, for eksempel overfor de umulige spørsmålene fra Pilatus. Men de fleste gangene dreier han spørsmålet inn mot mennesket, inn mot kjærligheten, inn mot Guds gode vilje, [2005] Se mere

Heitmann, Rolf G.
Jesu undervisning gir oss frimodighet til å løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning både for ekteparet, barna og samfunnet. To individer er sammenføyet til en kropp. Så høyt verdsettes ekteskapet, at det blir selve bildet på forholdet mellom Kristus og hans menighet (Åpb 19,6-8 og 1 Kor 6,15-17). [2018] Se mere

Ims, Martha Axner
Rett etter denne teksten kommer også en av de mest kjente tekstene i Markusevangeliet, nemlig den om Jesus og barna...Da peker Jesus på at den som har mer makt i en relasjon, ikke kan bruke den makten til å unndra seg ansvar.
Men noe annet vi trenger å se, er at det ekteskapet som beskrives i disse tre tekstene, er noe annet enn det synet vi har på ekteskap i dag... [leses online her, men også trykt i St Sunniva nr 2/2019]
[2018] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.