Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Treenighetssøndag Dato: 12/06/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 06/06/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Luk. 24. 45-48 - Tilgivelse for folkeslagene

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er tale om et skarpt skåret tekstutsnit - ut av beretningen om himmelfarten. Det betyr at fx den danske parallellen, men også de engelske sider, tenker Himmelfarten med - måske enda spesiel arbeider med den. Men det er vers sprenfyllt med betydning. Hvilket fremgår av refenranserne fra faglitteraturen. Bilde fra Borgund Menighets side [Se her]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn:
Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Kristus åbnede nemlig vore sanser, så vi forstod skrifterne. Luther bruger i argumentationen med Erasmus v. 45 til at sige at skriften i princippet ikke er dunkel, og det vigtige i den er i lys. I: Om Viljens Frihed -

Niels Henrik Gregersen Det sidste Jesus gør for disciplene er ifølge Lukas, at han "løftede sine hænder og velsignede dem" (24,50), akkurat ligesom han tidligere havde velsignet brødet ved at sige: "Dette er mit legeme" (Luk 22,19). Dermed kunne man sige, at det er disciplene selv, der er blevet til hans legeme på jorden. Det var også den konsekvens, Paulus drog, da han kaldte kirken for "Kristi legeme" (1 Kor 12). Nærmere bestemt samlede Jesus disciplene som en menighed, men gjorde det samtidig med henblik på, at de skulle spredes ud i verden: de skulle netop bringe budskabet om Kristus og syndernes forladelse ud til "alle folkeslag" (Luk 24,47).
Igen og igen ser vi den samme bevægelse fra det konkrete ind i det universelle. S. 243 i "Ind i Fællesskabet"

Regin Prenter: For de nytestamentlige vidner er tilsynekomsteme ikke blotte ¯visioner®, som giver disciplene deres tabte mod tilbage. Tilsynekomsterne betyder, at alles opstandelse virkelig er begyndt i Jesus Kristus som førstegrøden. I opstandelsen kommer den opstandne og herliggjorte messias til syne for at samle sin menighed påny og tage den med sig gennem døden ind til delagtighed i sin opstandelse. Og her er der et træk i overleveringen om tiIsynekpmsteme, som ikke må overses. De har karakteren af kaldelsesåbenbarelser i lighed med de gammeltestamentlige profetiske kaldelsesåbenbatelser. Der er forbundet sendeise med syneme. Den opstandne viser sig for at sende sine disciple ud med budskabet om Hans opstandelse (Matth. 28, 10, 18-20; Luk. 24, 46-49; Johs. 20, 17, 21-23); derfor består der også en nær sammenhæng mellem opstandelse og apostolat (1. Kor. 9, l; 15, 7). Opstandelsen betyder mere end Jesu individuelle udødelighed. Den betyder, at den nye æon er brudt frem. Og det er grunden til, at opstandelse og apostolat hører sammen. Men det er også grunden til, at opstandelse og dåb hører sammen. Dåben, indlemmelsen i det nye gudsfolk, er delagtighed i Jesu Kristi død og opstandelse (Rom. 6,4; KoI. 2,12). Først når tilsynekomsteme ses i denne kontekst, forstår man deres betydning i det urkristelige opstandeIsesvidnesbyrd. Skabelse og genløsning, s. 467

[950/tr01-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Aalborg, Jon
Dette vanskelige ordet [Treenigheten] er et menneskelig forsøk på å beskrive noe som egentlig ikke lar seg beskrive i ord, men som kanskje kan forstås litt bedre som handlinger:
I Gud finnes en som elsker, en som elskes, og en som er i kjærligheten dem imellom.
I Gud er en som æres, en som ærer ham, og en som forteller om det.
I Gud er en som sender ut, en som blir utsendt, og en som vitner om det.
I Gud finnes en som skaper, en som gjenforener skapningen med ham og en som flyter ut og forblir i skapningen for å gi den liv og fellesskap.
Alt er en og den samme Gud, en Gud som er levende, dynamisk og handlende, ikke et filosofisk begrep. Alle disse ordene og mange flere kan man bruke, og uansett kommer de til kort. Slik ble "Treenigheten" et filosofisk begrep
[2013] Se mere

Svenning, Knut
I løpet av et snaut halvt kirkens år har vi opplevd samtlige høytider og hele dette mektige budskapet. Og i dag er Lucha døpt. Alt Gud har gjort for å frelse mennesker, det var for at Lucha skulle bli døpt, og for at du og jeg skulle bli døpt, og for at alle som er døpt skal leve ut og praktisere det livet i tro vi fikk i dåpen, hvor vi enn bor i verden og hvilken tid vi enn skulle leve i. [2016] Se mere [Poenget i preken er at vi kalles til omvendelse fra synden, det er alltid mulig å snu. Det blir av predikanten via Gounods "Faust" sett i operaen i Torino illustrert mye sterkt via sidepersonen Magaretha sin skjebne, som må slå sitt nyfødde barn fått med den besatte Faust ihjel .
Undertegnede hører til dem, "moderne" i de fleste forhold, seksualmoral inklusive, som så likevel har blitt sterkt betenkelig ved vore samfunns forhold til abort. Et skråplan i synet på liv. I den moderne, italienske, sceniske oppsettning blir det mefistofoliske i et slik samfunnets syn mye sterkt illustrert og i preken referert. Så sterkt at jeg kanskje av sjelesorg-grunner ikke ville bruke det i en preken, men som står som et sterkt politisk utrop og spørsmål til oss. -ksf]


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.