- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Forestillinger om Gud (især NT) (10)

Billeder af og forestillinger om Gud i Ny Testamente.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Billeder af Gud 2. (NT) (Type: læsning GT og NT)
Johannæiske begreber om Gud (Type: læsning NT)
UFOen (Type: billed-iagttagelse)
Tårnet i Siloam (Type: læsning NT)
Billeder og opfattelser af Gud i NT (Færdigt ark) (Type: arbejdsark - redigeret)


.

.


Billeder af Gud 2. (NT) - [top]

10/ 32 læsning GT og NT gudsforestillinger

Indhold: Gudsforestillinger i NT
Luk 15,11-32 (Den fortabte søn), Luk. 11,2, Luk. 15,8-10, Mt. 23,37. Joh. 4,24; 1. Joh. 1,5; 1. Joh. 4,16
I tekst: spørgsmål til ovenstående.
Arbejdsark
Et klik på henvisningen til Mattæus giver begrundelsen for billedet!

Mål: At give eleverne fornemmelse af forskelle mellem GT og NT, samt give dem nogle centrale elementer i indholdet af forestillingerne om Gud i NT.

Hvordan:
Nb. man kan arbejde med lignelser som genre i forbindelse med dette element.
Gudsbilledet bør måske også facetteres betydeligt mere - forhåbentlig lykkes det i forbindelse med andre elementer.
Nødvendigheden af at bruge billeder i talen om Gud har jeg ofte belyst ved hjælp af Atomet og billedtale.

Krydshenvisninger: Lignelser; Atomet og billedtale; ; ; ; ;

| Luk. 11, 2- Teksten | Luk. 15, 8-10 Teksten | Mt. 23, 37- Teksten | Joh. 4, 24- Teksten


Tekst:
Læs Lukasevangeliet 15,11-32
1) Hvem af personerne "forestiller" Gud?

2) Hvordan er Gud i følge denne fortælling

3) Kunne fortællingen få en anden overskrift?

4) Hvad sammenligner Jesus Gud med i Lukas 15,8-10?

5) Hvilket billede bruger Jesus om Gud i Mattæusevangeliet 23,37?

6) Hvad er Gud i følge Johannesevangeliet 4,24?

7) Hvad er Gud i følge 1. Johannesbrev 1,5?

8) Hvad er Gud i følge 1. Johannesbrev 4,16Johannæiske begreber om Gud - [top]

10/ 653 læsning NT gudsforestillinger

Indhold: Tre begreber om Gud hos Johannes: ånd, lys, kærlighed.

Hvordan:
Indgår i Billeder af Gud 2

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 2. (NT); ; ; ; ; ;

| Joh. 4, 24- Teksten | 1 Joh. 4, 16- Teksten | 1 Joh. 1, 5- Teksten


UFOen - [top]

10/ 397 billed-iagttagelse gudsforestillinger

Indhold: Diskussion af UFO'er overfor åbenbaring - eventuelt brugt sammen med Jesu kaldelse af de første disciple

Mål: Give eleverne et forhold til det religiøse grundbegreb "åbenbaring".

Hvordan:
Eventuelt kan man spørge om der er en elev, der vil tegne en UFO. Måske spørge, hvorfra "man" véd at en UFO ser sådan ud. Eller man skitsere den her viste, og fortælle at en konfirmand engang har løst opgaven "Tegn et billede af Gud" sådan. Eleverne kender UFO-forkortelsen (unidentified flying object). Diskutér løsningens "kvalitet" - uden at nedgøre nogen;-). Det er grundlag for at tale om at identificere sig. I kristendommen kan man sige at Gud identificerede sig ved i Jesus at blive menneske (inkarnationen). Elementet kan følge efter at eleverne selv har prøvet Tegn et billede af Gud og anvendes med fordel ind under jul og sammen med Lovet være du Jesus Krist.

Krydshenvisninger: Tegn et billede af Gud; Lovet være du Jesus Krist; Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes; ; ; ;

Tekst:
Gud, er du et uidentificerbart, flyvende objekt? Vi oplever ofte at du er fremmed som en UFO. Vi ber dig: Giv dig tilkende. Vi bruger mange billeder - men ser vi dig? Vis os dit billede - vis det i vores liv. Sådan at din menneskelighed bliver vores.

Amen.


Tårnet i Siloam - [top]

10/ 981 læsning NT teodicé-spørgsmålet

Indhold: Læsning af teksten - samtale

Hvordan:
Teksten læses (inklusive Pilatus' blodskændsel).
Man kan udmale det tragiske: at nogle var børn, familiefædre - Og man kan udfolde den hån der ligger i at blande de henrettedes blod med offerblod.Samtale om hvordan man åbentbart har gået og talt om ulykken. Hvorfor var det sket? Nogle har så villet forklare at Gud har tilladt eller villet en sådan ulykke, fordi det skulle være en straf. (En måde at lave teodicé på - (teodicé = retfærdiggøre Gud). Men det afviser Jesus. Ligesom han et andet sted afviser disciplenes spørgsmål vedrørende et menneske, der er født blind, om det er ham eller hans forældre, der har syndet. Her som ved eksemplerne tårnet i Siloam og Pilatus' æres- og fromhedskrænkelse af nogle henrettede jøder, så afviser Jesus at sammenkæde skyld og skæbne. Og i begge tilfælde forbinder han begivenhederne med Guds fremtidsvilje: Den blindfødte er blevet født blind for at Guds herlighed skal åbenbares over ham.
Ved tårnbegivenheden og offerblodshånen skifter fokus fra de ramte til dem, der dømmer: Dommen skal de overlade til Gud, men hvis de, der dømmer, ikke omvender sig, skal det gå dem meget værre.
Det er rimeligt at arbejde videre med spørgsmålet om Guds Almagt

Krydshenvisninger: Guds almagt; ; ; ; ; ;

| Luk. 13, 4- Teksten | Joh. 9, 3- Teksten


Billeder og opfattelser af Gud i NT (Færdigt ark) - [top]

10/ 726 arbejdsark - redigeret gudsforestillinger

Indhold: Færdigt arbejsark med elementerne: Billeder af Gud, johannæiske begreber om Gud, Atomet og billedtale.

Hent ark.

Hvordan:
Se Billeder af Gud, johannæiske begreber om Gudog Atomet og billedtale

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 2. (NT); Johannæiske begreber om Gud; Atomet og billedtale; ; ; ;


Final footer