Theol-p oversigt - Forside - ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Oversigt over temagrupperne

Hvad er tro? [01]
De indledende spørgsmål om, hvad tro er og lidt om tro udtrykt i bekendelse. Om tro udtrykt i bøn. (. Se også Indledende stof - specielt til konfirmandforberedelse
Billedet: kun fordi jeg ikke kunne lade være med at konstruere det til graffiti-elementet længere nede. Klik på opdateringsknappen for at se animationen igen.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Kirkerum- og arkitektur. Klokker. Orgel [02]
Arbejde med kirkerummet, arkitekturen, inventar, og symboler brugt i tilknytning til døbefont, alter og prædikestol.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Symboler og billeder [03]
Dels mere generelle elementer dels konkrete enkeltsymboler som ikke snævert er bundet til kirkerummet. (Kirkerum og symboler).
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Gudstjenesten og dens "redskaber" [04]
Liturgiske spørgsmål. Salmen som genre. (Temagruppe: Enkelte salmer). Om nadveren: Nadverens forløbNadverens teologiDåbens ritualDåbens teologi mm: Temagruppe om dåb og fødselEvigt liv - dåb.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Skabelse. Tydning [05]
De bibelske skabelsesberetninger. Gudsforholdet. Forholdet til medmenneske og medskabning
Billedet: "Hvad skal jeg sige, når jeg ser..". Skabelsens åbenhed for tydning.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Godt og ondt. Alment. [06]
Vores erfaring af godt og ondt
Foto fra Østofte Kirke. Birgit Holm.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Skabelse: Guds handlen i historien [07]
Forskellige elementer, der arbejder med forestillingen om Guds fortsatte opretholdende skabelse - i de historiske begivenheder. Se også En linie i bibelens historie, i temagruppe: bibelen, hvor der er en oversigt over alle enkeltelementer, som er fordelt efter tema i hele materialet, men som også kan ses som en del af en særlig frelseshistorie: en tolket åbenbaring i historien. I den umiddelbart følgende temagruppe om tro og viden findes også elementer om Guds omsorg og forsyn - nemlig modstillet tilfældet og naturlovmæssigheden.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Tro og viden [08]
Forholdet mellem tro og viden. < Forrige gruppeNæste >

Forestillinger om Gud - alment og i GT. [09]
Almene gudsforestillinger. Forestillinger om/ billeder af Gud i Det gamle Testamente.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Forestillinger om Gud (især NT) [10]
Billeder af og forestillinger om Gud i Ny Testamente.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Bibelen. Hvad er det for en bog? [11]
Spørgsmålet skrift og autoritet. Elementer som skal give sans for bibelen som helhedskomposition: En linie i bibelens historie. Mulighed for kritisk holdning.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Jesus - normbryderen [12]
Jesus som den, der gør op med det etablerede. Religiøst, etisk, socialt. Denne synsvinkel findes også i de øvrige temagrupper om Jesus - lige såvel som elementer i denne temagruppe godt kan have deres relevans under en anden synsvinkel.
Jesus-stoffet er det direkte tema i denne og de fire næste grupper - men er forudgrebet især i "Forestillinger om Gud - NT" og findes i mange af de følgende.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Jesus som lærer. Det vigtigste. [13]
Forskellige læreelementer i Jesu forkyndelse. Specielt om bøn se temgruppen Bøn, alment og Jesus og bøn, herunder også Fadervor. Læren i det hele taget kan kun forsøgsvis skilles ud fra andre elementer om Jesus. Se de følgende grupper.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Nadveren [14]
Forskellige tolkningsindgange
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Guds Rige. Efterfølgelse [15]
Se også Temagruppe om forvandling (den enkelte) og gruppen om etik og politik
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Jesus Kristus [16]
Spørgsmålet Gud-Menneske. Epifani. Lidelse, død, opstandelse, Himmelfart, dommeren.. (Om Kristi opstandelse, se også Dåb - evigt liv.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Produkt eller ..? (Identitet 1) [17]
Denne temagruppe centreret om den enkelte. Arbejdet med identitetsspørgsmålet skal give forudsætninger for at arbejde med grundbegreber som skyld og ansvar - og give eleverne mulighed for i en livsfase der er præget af forandring og forvandling og mulighed for identitetsusikkerhed at arbejde med spørgsmålet i forhold til sig selv. Om pubertetsritualer (inklusive konfirmationen set som et sådant) se temagruppen Livets cirkler - pubertetsritualer. | < Forrige gruppe | Næste > |

Erkendelse og forvandling (Identitet 2) [19]
Tro og livsførelse. Muligheden for ikke blot at være bestemt af omgivelserne (temagruppe: produkt eller?) kan som i nedenstående gruppe have fokus på den enkelte. Eller den kan folde sig ud i ansvar i fællesskab. Se temagruppen Identitet (fællesskab).
Også gruppen Efterfølgelse - Guds Rige har stof der kan hænge sammen med "Identitet (erkendelse og forvandling).
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Fællesskab og samfund. Identitet 3/politik [20]
Kristendom og politik. Fordring i forhold til samfundet. Generelle etiske problemer.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Fællesskab (kirke) [21]
Hvad vil det sige at være kirke. Helligåndens virke. Ikke et for snævert kirke- eller Helligåndsbegreb - det vil sige at der er referencer både til skabelses- og forvandlingstemaer andre steder i materialet. Her findes også eksempler på menighedens fælleskab fra kirkens historie.
Billedet her: "Hvis en jordklump skylles bort af havet, så mindskes Europa, lige så vel som var det et helt forbjerg.." Se nedenfor: Intet menneske er en ø. Donne om fællesskab. (Billedet er fra Vik, Island - foto: -ksf).
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Fødsel / dåb (Livets cirkler 1) [22]
Dåb sat i forhold til fødsel - familie/ fællesskab/ - fællesskab som menighed - se også Fællesskab (kirke).
Se også Temagruppen: Evigt liv - dåb.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Død (Livets cirkler 2) [23]
Erfaringen af dødens realitet. Kan relateres til temagruppe Dødens overvindelse - dåb.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Evigt liv - dåb (Livets cirkler 3) [24]
Dåben især set i forhold til troen på dødens overvindelse
Se også Fødsel - dåb. Dåb især set i forhold til "fællesskab".
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

At blive voksen (Livets cirkler 4) [25]
Ind i de voksnes rækker. Fortsætter i temagruppen: pubertetsritualer og temagruppen: konfirmationens betydning. De tre grupper overlapper hinanden - men bevæger sig i princippet fra det alment menneskelige til at behandle det mere kristelige ( - det er i hvert fald tanken!)
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Pubertetsritualer (Livets cirkler 5) [26]
"Eksotiske" overgangsriter. Dansk konfirmation set gennem fremmeds "antropologiske" briller. Se også temagruppe Om at blive voksen og om individuationen i overgangsalderen, se temagruppen Produkt eller?
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Konfirmation (Livets cirkler 6) [27]
Livsfasen set i lyset af konfirmationens betydning. Se også temagruppe 25 (Ind i de voksnes rækker( og 26 (Pubertetsritualer).
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Evaluering [28]
Måder at evaluere forberedelsen på.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Gudstjensteforløb og -elementer [30]
Tematisk anlagte gudstjenester for unge.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Bøn - alment og Jesus om bøn [31]
Bøn og meditation på forskellig måde. Jesus om bøn.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

salmer, der bør læres [35]
En ufuldstændig række. Referencer til andre elementer. Salmen som genre og andre ideer til arbejdet med salmer: Gudstjeneste og salmebog
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Nye salmer [36]
Ufuldstændig række.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Kirkeåret - oversigter mm. [40]
Om kirkeåret, kalenderåret, navnedage mm.
Se også Grafisk oversigt.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

August - september [41]
Høst. Sct. Mikkel. Ca. 10. - 19. s. e. trin. "Vuerne" er samlede oversigter over perioden. Følger med opdateringerne efterhånden som de bliver færdige.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Oktober -november [42]
Fra Allehelgen. Kirkeårets afslutning. (Overvejende domsperspektiver). "Vuerne" er samlede oversigter over perioden. Følger med opdateringerne efterhånden som de bliver færdige. | < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

December [43]
Advent - jul. Se også om Jesu fødsel i temagruppen Jesus Kristus.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > | næste periode.

Januar [44]
Nytår - Helligtrekonger. Helligtrekongertiden er epifanitid - derfor er der også elementer under Jesus Kristus. Gud - menneske, som kan passe ind her.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Februar (marts) [45]
Faste - Fastelavn. | < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Marts - April [46]
Påske. Se temagruppen, hvor Jesu lidelse, død og opstandelse behandles: Jesus Kristus
. | < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Maj-Juni [47]
Pinse - se elementer om ånd/helligånd. Da dette materiale i dets udvikling især er baseret på konfirmandundervisningen, er der få eller ingen elementer i denne gruppe. | < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Juli [48]
Sommer. | < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Didaktik [50]
Her anvendes didaktik i bred betydning. Formålsbestemmelse, men også generelle overvejelser over indhold (delkoncepter); her findes også konkrete metode-anvisninger.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Indledende stof - specielt vedr. konfirmation [51]
Indledende elementer til brug ved konfirmationsforberedelsen.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Steder på nettet med relevans [52]
Her findes adresser til hjemmesider med mere eller mindre omfattende materiale: konkrete undervisningsideer, faktuelt oplysningsstof og principielle overvejelser.
Nb: der henvises også fra enkeltelementer til materiale på de er anførte sider.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Andre materialer [53]
Titler på materialer fra forskellige udgivere og forlag præsenteres her.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Basis-tekster - liturgi [55]
Ritualer. Forslag. Tekster om gudstjeneste(oplevelse)
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Basistekster - gudstjeneste [56]
Forskelligt - under omredigering
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Nyhedsbrev [58]
Link til nyhedsbreve

Supplement til elementer [59]
Link til supplementsfil.

Fra kirkehistorien - til reformationen [60]
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Fra kirkehistorien - efter reformationen [65]
Sthen, Brorson og Grundtvig (pt.)
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Navnes betydning [66]
Materiale og ideer til fortælling om navnes betydning - se "Jordens Salt"

krydshenvisninger [69]

Andre religioner [70]
Vinkelen på andre religioner er her sammenligningens. Man skal ikke foregøgle nogen at man har forstået og nødvendigvis været retfærdig mod den "anden" religion. Men det vi umiddelbart ser i sammenligningen kan kaste lys på vort eget - og så kan man lade det stå åbent om der er andre forståelsemåder i den anden religion. Nogle af elementer peger på mulig samtale med fx. imamer/muslimer. Der er elementer, som inddrager andre religioner rundt om i hele materialet. < Forrige gruppe | Næste gruppe = første gruppe

småbørnsundervisning [75]