Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Maria budskapsdag

Dagens evangelium: Luk. 1. 46-55 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: "Tekstboken" har 6 prekener til dagen. Via danske parallellen to danske prekener. Kristen Skriver Frandsen stiller spørsmål til vores måte å forvalte makt på - kanskje litt 90'er-bunnet!. Eva TøjnerSpør om lovsangens årsak, om det åføle sig utvalgt til et større felleskab, kan unnfange evangeliets kjerne i os - gi mot til at kalde på hinanden...

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Det er en lighet til Hanna's lovsang i 1 Sam. 2,1-10

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"I disse tekster [Luk. 1,51-53 og Luk 6,20-23, og nogle af Jesu lignelser] udtrykker de fattige håbet om, at Gud vil gribe ind og ændre tingenes tilstand. Gud er de fattiges beskytter" s. 30 i Johannes Nissen Budskab og konsekvens --
"Hvad skulle sakramentet [nadveren] kunne udrette hos frie, selvsikre ånder, som ikke trænger til det eller øsnker at få det? Thi Guds moder siger: Han mætter kun de hungrige og trøster dem, som er bange" s. 134 Luthers Skrifter i udvalg I ( En sermon om kristi legeme og broderskaberne). --
"Zakarias lægger særlig vægt på at Gud vil frelse folket fra fjenderne og lede det ind på fredens vej. Maria foregriber den sociale tendens i Jesu forkyndelse.. Marias lovsang er tydeligt inspireret af Hannahs lovsang, da hun vier Samuel til Herren (1. Sam. 2,1ff)" s76 Villy Sørensen: Jesus og Kristus. Om det apokalyptiske perspektiv, s. 148 ibid. -

2021 - fra bøger indekseret for nylig:
Notto Thelle har i "Gåten Jesus" er helt kapitel om "troens formødre" - som han også definerer som "en sky av vitner" (Hebr. 12.13). Det er Tamar, Rahab, Rut, Batseba, og så Maria. (De står alle i Mattæus sitt slektsregister, ikke hos Lukas, der er det bare menn).
Hva var poenget med å fremheve disse kvinnene? En fortvilet en som prostituerer seg for å få barn, en hedensk hore i Jeriko, en annen fremmed fattigjente fra Moab, en kvinne som får barn med en konge som har forrådt hennes egen mann. Alle disse var ]esu formødre, med Maria som den siste i rekken.Var det kanskje for å fremheve at Gud ikke handler i et historisk tomrom, men midt i den brutale virkeligheten der mennesker kjemper for tilværelsen: midt i svik og skam og gjenvunnet ære, motløshet og sorg og død, og mot og håp og fremtid? (Side 49) .. og:
Hun (Maria) aksepterte å være "Herrens tjenerinne, men krøp ikke for noen, heller ikke for Gud. Tvertimot rettet hun seg opp i troen på den Gud som gir verdighet til de små og lar de store gå tomhendt bort. Leser man hennes lovsang, sier hun jo faktisk ting som få kvinner gjennom historien har våget å si: "Fra nå av skal alle slekter prise meg salig" (Luk 1:48). (S. 50)

Johannes Steenbuch "Guds rige er anarki. Evangeliet mellem magt og afmagt" s.43: Allerede i løftet om at styrte de mægtige fra tronen forudgribes en indfrielse af løftet. Det er fra begyndelsen Jesu' identitet at skulle overvinde magt med afmagt.

[826/marbeb-h]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): På Theol-p's interaktive sider er der en tolkning af Grünewalds fremstilling af Mariæ bebudelse på Isenheimeralteret. Der kan udspringe en spændende erkendelsesproces gennem "bare" at se et gammelt billede, og så ret bogstaveligt trænge ned i betydningslagene. Det er nok klogt at have været grundigt igennem billedet selv, inden man bruger det. Det findes [HER] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Toennessen, Aud V.
Ingrid Bjerkås kunne ha hovert, triumfert, da hun som første kvinnelig prest besteg prekestolen den 19. Mars 1961 (men sa) Vi kan lære av Maria.
Men hva skal vi lære? Opp gjennom historien har mange sett Maria, Jesu mor, som et eksempel til etterfølgelse gjennom sin lydighet og underkastelse. Hun har blitt oppkastet til et kvinneideal nettopp på grunn av dette. Hun har blitt gjort til idealbildet av en kvinne som uten protester godtar sin skjebne,...Men det er noe både smått og snevert over en slik fortolkning. For lovsangen jo handler ikke først og fremst om lydighet og underkastelse, men om en dyp, dyp livsglede.
Slik minner spedbarnet, enten det sparker i magen, eller på teppet, oss om at ingen gave er mer vidunderlig enn livet selv, og Marias lovsang blir troens uttrykk på at dette livet ikke bare er uttrykk for noe selvopptatt og smått, men at Gud knytter barnets liv til menneskehetens liv, at våre liv, vi som er her, hører sammen med livene til også de vi ikke kjenner, men som i likhet med oss har fått sitt liv i ukrenkelig og guddommelig gave.
[0000] Se mere

Vangen, Elin
Maria gjør Gud stor, og blir ikke selv liten av det. Sønnen hennes vokste opp og viste seg å likne sin mor på mange måter. [0000] Se mere Han også løftet opp den som var lavest - han prioriterte, den siste først, den minste viktigst. Han svarte heller ikke til forventningene, han overrasket og han provoserte. Og han sa ja til å beskytte livet, endatil ofre alt for det lille menneskelivet, det skjøre og uverdige menneskelivet. Den unge stemmen synger, kraftig og motstrøms gjennom århundrene - kaller oss med på en sang som ofte må handle om å tenke en gang til, om å beskytte det skjøre livet, om å løfte opp det lave og ikke bry seg om makt og prakt.


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.