Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

22. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst: Joh. 12. 35-36 - Tro på lyset .. så I kan blive lysets børn

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Redaktøren spiller ut med banal idé - la litt sidelys kastes inn fra Bremsnes' "Har du fyr". Sikkert nokk brukt av mange.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Faglitteraturen er sitert. Prenters er et vanskelig dansk, en utrolig knotete setning, men tanken om lysets vekst hos menighet og den troende er verdt å overveie. Redaktøren har samlet en utskrift av bibelordene (også fra Ressurectio Mortuorum) - i en "skriftordsmap" - noe jeg hellere bruker end en mind-map. Se under: Prekener og prekenoverveielser -ksf.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 12 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Oplysningen er den til kaldelsen som den fra evangeliets forjættelse udgående dragelse svarende vejledning under den af kal- delsen virkede vandring i bod og håb fra fordømmelse til frikendelse. Oplysningen er derfor kristusforherligelse. Han er verdens lys; Selv om oplysningen ved evangeliet i N. T. også undertiden forbindes med omvendelsens og dåbens eengangshandling, træder det vedvarende og fremadskridende i denne side af evangeliets virken stærkere frem end i begrebet kaldelse. Med evangeliets forkyndelse er forbundet en stadig fremadskridende erkendelse af Kristus. I parakletkapitlerne i Johannesevangeliet tales der således om talsmandens fremadskridende vejledning til hele sandheden (Joh. 14,26 og 16,13). Ligesom kaldelsen pegede fremad mod fuldendelsen således også oplysningen (Joh. 16,13; Ef. 1,18; 2. Tim. 1,10). Det ligger i selve evangeliets væsen som forjættelse, at det peger på en endnu ikke åbenbaret fylde af herlighed i Jesus Kristus (2. Kor. 3,18). Helt skal denne fylde først åbenbares i fuld- endelsen. Her erkender vi den som i et spejl (1. Kor. 13,12). Og dog er der allerede her tale om et fremskridt i erkendelsen af Jesu herlig- hed, en forvandling fra herlighed til herlighed, en voksende rigdom af erkendelse (2. Kor. 3,18; Ef 1,17-23; 3,14-19; 4,11-16). Regin Prenter Skabelse og Genløsning s. 526 -

Der Gegensatz von Tod und ewigem Leben liegt ferner den Worten des vierten Evangeliums zugrunde, in denen Jesus a1s "Licht" und "Leben" der todbringenden Macht der Finsternis gegeniibergestellt wird: ,,und das Licht leuchtet in der Finsternis" (1,5): "ich bin als das Licht in die Velt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bieibt" (12,46; vgl. 12,35; 8,12' ferner 1 Joh 1,5; 2,8-11) (Die Unterscheidung zwischen irdischem Tod und ewigem Tod spricht der Verfasser der Apokalypse dadurch aus, dass er die jüdische Rede von einem "zweiten Tod" aufnimmt: Dieser trifft die Toten, die vorher schon einmal gestorben waren und nach der 1000jåhrigen Herrschaft vor Gericht gestellt werden, als hollisches Schicksal [Offb 2,11; 20,6.14; 21,8]. Ressurectio Mortuorum. Greshake / Kramer.

[878/tr22-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Poenget er at det er lys, når vi trenger.
Utfoldet ved hjelp av Bremsnes "Har du fyr?" - klikk på [se mere] (En skisse).
Komposisjon: 1:Når trenger vi?Vi trenger uansett fast i rute eller ei. 2: Hvor finnes lyset?Det finnes fra skapelsen "Da jorda vart te" Men da diskutere: Var det noen vår Herre glemte?..3 Hvordan får vi det/ser vi det?.. Jesus er verdens lys.. Vi kan enda oppleve som han er der som "en trofast gammel ven" (v1). 4. Hva konsekvens har det? Vi kan bli løkter på hverandres vei uanset skodde, uansett den skjøre last. Helliggjørelsesaspektet kan/skal utfoldes. Her er og eksempel på det predikanten av og til bruker i stedet for "mind-map", en skriftords-map.
[2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.