Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. søndag i adventstiden /
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst: Joh. 16. 21-24 - Fødslens smerte og gleden over fødslen - bønnhøring

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Norge og Danmark synes å stå alene med å bruke denne perikopen (i Danmark er den delt på to søndager v. 21-22 finnes Her - 3. s. e. påske.
. Resten under ved danske flagget. Dvs ingen av de vanlige ressursene har tolkninger. BibleHub har dog alltid - eksempel på noe av hva kan finnes, se under.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Billedet med den fødende kvinde er helt sædvanligt hos profeterne: Es. 21,3; Es. 26,17-18, Es. 66,7-8; Jer. 4,31; Jer. 22,23; Jer. 30,6; Hosea 13,13-14; Mika 4,9-10. Især er Es. 66,7-8 og Hos. 13,13 meget tydelige på at det er det nye Israel som kommer til verden sådan. I NT er det vel kirken der er under fødsel således. Det kunne også være Guds rige. Fødselssmerterne er overstået, glemt, med fødslen - men i almindeligt forældreskab følger jo ikke så lidt smerte efter - bekymring, måske ligefrem at miste, modstand og modgang. Skal det fortsat smertelige ses som eksistensbetingelse for kirken i verden? Den endelige forløsning udestår jo. "Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier." Rom. 8,22. [ksf - på baggrund bl. a. kommentarer på BibleHub] -

[901/adv2-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Første del av evangeliet rommer angst og trøst. Det rommer disiplenes angst foran adskillelsen ved Jesu død på Langfredag, og det rommer disiplenes angst for adskillelsen ved Kristi himmelfart. Jesu trøst er en flerdimensjonal trøst. Det er en trøst på kort sikt og på lang sikt. En flerdimensjonal trøst.
I andre del av evangeliet er det et flerdimensjonalt løfte. Det er så voldsomme dimensjoner i Jesu løfte, at vi kan lure på om det er ment for vårt liv her i tiden, eller om løftet først blir oppfylt på den nye jord. Men løftet er gitt til disiplene i samme åndedrag som trøsten har ga dem på Skjærtorsdag. Vi som også er disipler to tusen år senere vi får også tillatelse til å be i Jesu navn. Jesus åpner sin egen bønnekanal til Gud for sine disipler. [Hammer har gode henvisninger til parallelle steder i skriften - og rejser spørsmålet til hvordan det egentlig står til med erfaring af bønnhørelse]
[2015] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.