Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 14/05/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 09/05/2023

5. s. e. påske a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 16, 23-28 - Bøn, bønsopfyldelse og Kristi forbøn

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Mærkeligt nok har de engelske ressurcesteder ikke denne perikope.
Billede: Rodin. Kathedralen 1908

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Ordene "indtil nu har jeg talt i billeder..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: v. 25: Paroimiais. Oversættes i 92 (og også i Den ny aftale) "i billeder". Det "at tale gådefuldt, skjult", er en mere rigtig oversættelse (iflg. Bauer). Der sigtes næppe på Jesu måde at forkynde på generelt (i billeder og lignelser) men på hele forståelsesstemningen i afskedstalerne (jfr. v 16 "Vi forstår ikke hvad han mener"). [NSRV: figures of speech, KJV: in proverbs, Geneva 1599: in parables. Luther-Bibel 1544: durch Sprichw”rter geredet; Vulgata: in proverbiis].
Det kræver en vis frimodighed overfor traditionen, men med begrundelse i konteksten og, vigtigt, også med Bauer, at fastholde at de gængse oversættelser fra Vulgata og frem ikke rammer meningen! Men hermed lagt frem til seriøs overvejelse. (Dodd mener at paroimia går på billedet umiddelbart før (kvinden der føder) - men stadig, paroimia er sprogligt ikke "lignelse" og "billede", i vanlig forstand. Men tanken ligner den såkaldte forhærdelsesteori, som bygger på Mk. 4,10-12 - som Jülicher brød med Se mere her.
Men se også Erik A Nielsen nedenfor.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Erik A Nielsen i Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer. Citatet fremhæver at vi er ved nøglested i hele bogen, jfr titlens tale om billedformer: "Billedet som fængsel. .. se de meget centrale forestillinger om billedtalen over for den frie tale i Joh 16,25 og 29. Jesus forklarer disciplene: Dette har jeg sagt til jer i billedtale; den tid skal komme, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men frit forkynde jer om Faderen. Og disciplene konstaterer straks efter forbløffede: Se, nu taler du frit ud og bruger ikke billedtale. Begge steder har den græske urtekst ordet paroimia, som nok er det græske ord, der kommer tættest på denne bogstitel. Ordet oversættes ofte med proverbium, proverb, sprichwort. Men måske er det muligt at opfatte den latinske forstavelse pro- som en markering af, at der her står noget, som skygger for det klare, frie ord. Hvis man drager den radikale følgeslutning af, at billedets tid begynder med syndefaldet og ophører med Åbenbaringsbogens slutning, bliver et fænomen som den kristne mystik mere indlysende." EAN skriver videre om mystikernes oplevelse af at få adgang til den billedløse erfaring .. og citerer, [og redaktøren her oversætter det tyske citat af Meister Eckehart]: "Det ringeste billede, hentet i den skabte verden, som nogensinde danner sig i dig, er lige så stort som Gud. Hvorfor? Fordi det forhindrer dig i adgangen til Gud i sin helhed. Lige der, hvor dette billede går ind (i dig), må Gud vige og hele hans guddommelighed. Men hvor dette billede går ud, der går Gud ind."
Kritikken mod billedets utilstrækkelighed eller tvang er nærmest fast bestanddel i mystisk inspirerede tekster, der dermed til stadighed ved sprogets og billedets hjælp bevæger sig hen til sprogets og billedets grænse og forsøger at se hinsides den. [Op.cit 194-5] -

DDS 76 v.4:
Nu må skyggen bort sig vende
og det billedværk få ende.
Hvad skal offerdyrets blod?
Jesus gav os evig bod.
Hvad har pagtens ark at sige?
Her er nådens rette rige.
Halleluja, halleluja!
Hebr 8,5-6; 10,1-4. Grundtvig billeddigtningens suveræne mester kender også billedværkets begrænsning!

[137/sep5-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 5. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Tengnagel, Susanne Fabritius de
At bede er at holde pause.
At bede er at holde pause fra sig selv, for sig selv - for at modtage den kærlighed, som Gud altid rækker os, men ofte rækker os forgæves, fordi vi ikke holder pause.
Livet er som et musikstykke med indlagte pauser. Musik uden pauser virker ensformigt, enerverende, stressende. Jeg ved godt, at en ny form for musik har vundet indpas i mange menneskers hverdag. En musik uden pauser, kaldet New-age musik...
[0000] Se mere

Jakobsen, Peter Skov
At bede om noget i Jesu navn, vil sige at man udsætter sig for Guds skønhed og sandhed som den kommer til udtryk netop i dette menneske.
Når vi bliver ved med at bede fadervor, er det for at åbne for sandheden og kærligheden til menneskeheden som denne bøn udtrykker. Vi beder om tillidsfuldt at måtte forlade os på Gud - at dette navn altid vil vibrere af liv og kærlighed, være sandhedens, kærlighedens og retfærdighedens ophøjede og dybt fortrolige sted. Vi beder om at måtte fornemme dette værnende sted. Vi beder ikke om at verden må skåne os eller om at vi ikke ser denne verdens nød; men vi beder om at fortroligheden med livets oprindelighed, dybde og skønhed aldrig aldeles vil forlade os; men at vi altid vil bevæges af det hellige i protest mod og kærlighed til livet. Vi beder om at vi tør håbe på en anden verden - at vi tør drømme om Guds rige - opdage at det ligger lige foran os - og at vi tør tro det og lade det blive en del af vort væsen og vort liv med hinanden...
[0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Evangeliet holder os fast på et fællesskab, på et liv og en bøn der rækker længere end til os selv og vores begrænsede horisont. I dag er der ikke ret mange andre steder hvor den uhæmmede individualisme og privatisering og de uhæmmede frie markedskræfter mødes af et alternativ. Men det sker altså her i kirken hvor der ikke blot er tale om at en enkelt bliver glad hist og her, men hvor ønsket og håbet er - som Jesus siger: "at jeres glæde kan være fuldkommen" [1982] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Vi kan tage det som et løfte på tværs af al erfaring: det er sådan - bag vores umiddelbare livserfaring - eller skulle vi sige hinsides den - der opfyldes al vores bøn. Vi kan ikke udelukke at vores liv i tid og rum er en meget snæver dimensionalitet - meget tyder på at det er det - og hinsides den, i det vi kalder det evige liv, der er al bøn opfyldt, alt er kærlighed, der er ikke gråd, ikke pine. [1995] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].