Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

3. søndag i fastetiden Dato: 20/03/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 17/03/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Luk. 22. 28-34 - Jeg ba for deg, at du ikke må svikte (Peter)

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: I forhold til danske parallellen: Kuttet 24-27 om advarsel mot makt i verden. Altså i det lys skal løftet om å sitte på troner forstås - og da rett på ordene om bøn for Peter og hans fornektelse.
Sannsynligvis den merkeligste maktoverføringen noensinne. Advarsel om ikke å misbruke makt slik verdensmaktene ellers gjør. Deretter innsettelse eller løfte om innsettelse på troner. Og så forutsigelse om et forestående forræderi fra sjefdisippelen sin side
Bildet av de 12 disipler henger på Moskva Museum.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Simon, Simon Gjentakelsen av navnet ga kombinert alvor og ømhet til appellen (jfr Marta Luk 10:41). Se, Satan har ønsket å ha dere/ Satan krevde dere/ vant dere ved å spørre.' ["kan Ikke nøye seg med Judas," Lukas 22:3. skriver Bengel)] at han kan sile dere. Ordet siniasai, fra sinion, en sikt, forekommer bare her. Satan har også sin vifte, så han kan få agnene sine. Judas er allerede blitt revet bort fra den apostoliske gruppen, og nå krever Satan Peter (komp. Job 1:9). Advarselen gjorde et dypt inntrykk i Peters sinn. 1. Peter 5:8-9. For metaforen: se Amos 9:9-10. Noen ser parallell til Job 1,9.

.Amos 9, 9-10 - Jeg rister Israels hus | Norsk - | Dansk 1992 - - | Luther 1545
.Job 1, 9- - Gud gir Job i Satans hand | Norsk - | Dansk 1992 - - | Luther 1545
.Luk. 10, 41- - Marta, Marta | Norsk - | Dansk 1992 - - | Luther 1545
.Luk. 22, 3- - Satan farer i Lukas | Norsk - | Dansk 1992 - - | Luther 1545
1.Pet. 5, 8-9 - Referanse til Peters fristelse | Norsk - | Dansk 1992 - - | Luther 1545

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 22 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Greshake/Kremer peker på at her så lite som og hos Mt. 19,28 er forutsatt en oppstandelse før dommen - og tilskriver denne vinkelen den mulige felles kilde "Q" - men altså at den ene tiden glir over i den andre - dog gjennom dom.Ressurectio Mortuorum, s. 49

Regin Prenter: "I første række rumme denne vandren med Menneskesønnen delagtigheden i Hans fornedrelse, som det træder særlig tydeligt frem i ordene om at bære korset...Men også delagtigheden i den kommende herlighed indesluttes i efterfølgelsen. Skabelse og Genløsning. S. 332 Der er tale om udvælgelsestanken, ikke om tanken på løn. S. 334. -

Kaj Mogensen: Enkelte steder i Det nye Testamente er det nævnt, at de kristne skal være Kristi meddommere i kraft af, at de er ét med Kristus, men det skal blot betone det nære fællesskab med Jesus og hans disciple. Det betyder ikke, at dommen vil blive anderledes, eller at disciplene får en magt , der ikke er afledt af Jesu magt (Luk 22,28-30). Frelse og fortabelse, s. 333

[924/sif3-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.