Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 23/07/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 17/07/2023

7. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 19, 1-10 - Frelsen til de fortabte (Zakæus)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
2021 - solid opdatering (citater fra faglitteratur). Den norske parallel har foruden de samme links et par prædikencitater - og de særlige norske ressursesider.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Følger efter en uforstået lidelsesforudsige 2: Ny (efter 1992) på sin plads her. Måske kan sommerens

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Morbærfigentræet er i ægyptisk religion både kundskabens og livets træ - og der findes tidligere typologiske tolkninger, hvor Zakkæus' træ er antitype til kundskabens træ - og hans frelse altså antitype til menneskets fald.
Fortællingens kontekstuelle tætte forbindelse med lidelsesforudsigelse, Jesusbøn og indtoget i Jerusalem kan begrunde at man kan kreditere Lukas for bevidst at have givet den antitypisk prominens....så kan man modstille de to træfortællinger. I den første kalder Gud strengt Adam ud af busken - til straf, i den anden siger han (Jesus), jeg vil være gæst i dit hus. Samme modstilling som i DDS 241: Herren kalder, men ej nu: "Synder! Adam! hvor er du?" Sødt det toner, engle tie: "Her er Frelseren, Marie!"
En anden ting det er værd at have blik for, er at Zakkæus er en i rækken af Lukas' skæve eksistenser: Den plagsomme kvinde ved dommerens dør, den utro godsforvalter, den fortabte søn..

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 19

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Greshake/Kremer minder om at dette "idag" (v9) her og andre steder helt alment betegner den med Jesus frembrudte eskatologiske æra (også 2,11; 4,21; 5,26), men også at dette "i dag" har en helt særlig vægt sagt til røveren på korset. (s 127 Ressurection Mortuorum)

Mitri Raheb i "Troen og Imperiet" (Noget så sjældent som en protestantisk politisk og palæstinensisk teologi) bruger v 2 i forhold til at forstå hvad den nye identitet, som troen på Jesus skaber: Det Nye Testamente introducerer et nyt perspektiv. Traditionelt dannes identitet ved, at man identifcerer sig med ét folk i modsætning til et andet. Men Det Nye Testamente vil have os til at se, at det er en fejlagtig forståelse af identifkationsprocessen. [Eksempler på at identitet findes et andet sted end i folkeidentitet, samaritanere og assyrerer hører med] Det er heller ikke tilfældigt, at de marginaliserede syndere og toldere regnes med for at skabe et nyt, inklusivt samfund, der bygger på social retfærdighed (Matt 10,3; 11,19; 21,31; Luk 5,27; 15,1; 18,10; og her henvises så også til 19,2). Jesus var optaget af at forsone de forskellige grupper i landet. Han var klar over, at det var en forudsætning for fred, da han [talte om Jerusalems fred] (s. 82 i Troen og Imperiet).

Johannes Nissen inddrager Zakkæus sådan: "Den pricipielle ligestilling i Jesusbevægelsen, det nye Gudsfolk, kommer blandt andet til udtryk i fortællingen om den krumbøjede kvinde, der helbredes på en sabbat (Luk. 13,10-17). Hun kaldes en "Abrahams datter", fordi hun i lighed med den desavouerede Zakæus ("Abrahams søn" Luk. 19,9) også hører med til Gudsfolket". (s. 45 i Buskab og konsevkens). -

Regin Prenter har en noget anden vinkel. Besøget hos Zakæus er en del af hans frelsesopgave i hans fornedrelse: Den nærværende menneskesøns kår er en diametral modsætning til den kommendes. Menneskesønnen her og nu har ikke det, hvortil Han kan hælde sit hoved, er ringere stillet end dyrene. Hans lod er den direkte modsætning til den kommende paradiskonges .. Til Hans fornedrelse hører også, at Han inden sit komme på Himmelens skyer for at fuldføre dommen og udrydde de ugudelige må udføre den stik modsatte funktion her på jorden: at forlade synder, at Han i stedet for at samle de udvalgte om sig søge¯de fortabteŽ, i stedet for at sidde til bords ¯med Abraham og Isak og Jakob", med de retfærdige ved guds-rigets festmåltid, må "spise og drikke med toldere og syndere" Denne kraftige modsætning mellem Hans nutidige fornedrelse og Hans kommende herlighed udfordrer den modstand mod Ham, som må føre til Hans forkastelse og korsfæstelse... (s. 327 i Skabelse og Genløsning)

Kirkekunst.dk.. et fint og meget gammelt kalkmaleri fra Keldby Kirke på Møn, hvor Zakæus' navn tilmed er skrevet over den lille figur midt i frisen. Sekunderet af apostelfyrsten Peter med kæmpenøgle rider Jesus med korsglorie årvågen og velsignende frem mod påskens drama og hyldes undervejs af en jøde (med spids jødehat), som breder sit klæde på vejen under det hvide ridedyr. Til højre for Zakæus ses Jerusalems port med den hilsende folkevrimmel, og derefter følger nadverbordet med Jesus og apostlene. Birgitte Bech. Se her

[157/tr07-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 7. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bech, Birgitte
Den uventede accept og det nye tilhørsforhold gjorde forandring mulig. Det er, med et andet ord, nåde. Identitet er ikke statisk eller fritsvævende, men dynamisk og relateret til andre / til den signifikante anden / til Gud... [Billede: af Sigrun Gunnarsdottir. Et minimalistisk billede.. bare to øjne i løvet - minder til en vis grad om en vittighedstegning..], [2023] Se mere

Aastrup, K.L.
NB. skrevet til 2.s.e.h3k, som dengang havde fortællingen om Zakkæus som tekst [1985] Se mere

Aastrup, K. L.
Derfor kendes Kærlighedens Gerninger ikke fra Egenkærlighedens Gerninger. Skønt der er en Forskel paa dem som mellem Himmel og Helvede, kan de være og ogsaa virke ganske ens. - Derfor adskilte Jesu Liv sig ikke i det ydre fra vort. Det var Maaden, det var Aanden, der var en anden. Og derfor sagde Zakæus ikke, da hans Hjerte strømmede over af Glæde ved Jesu Besøg, at fra nu af vilde han ikke være Tolder. Han blev i sit Kald, i sin Stand. Og derfor ses det ikke og kendes det ikke af andre end Gud, naar Guds Rige bryder igennem i vor Verden, naar Kærlighedens Gerninger gøres af Syndere. [1985] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].