Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:03/09/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 28/08/2023

14. søndag i treenighetstid
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 20, 1-16 Jesu lignelser

:

Redaksjonelt: Konfirmantene liker ikke vingårdsbonden, som er så urettferdig! Det gjør ikke heller en professor Stanley Saunders (Working Preacher). - Jeg tror man med de fleste (også en Carl Koch) må si at den er et oppgjør med fariseernes "lønn etter fortjeneste", men at det er en måte å se verden på som også displene kan gripes av (umiddelbart innen) - og omsatt kan finnes i dag. Det kan i neste rekke så også bli et politisk spørsmål - [som danske Frederik Hjerrild stiller det under "prekener", på den danske parallel, hvor det finnes flere andre prekener og overveilelser], men jo da helt klart også "Bærekraftsboka" - også altså en professor Stanley.
Se altsammen nedenfor. Det finns også tre sitater fra prekener - norsk, den ene dog av Luther.
Bildet: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Jon Aalborg]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Everyone is surprised.

Lectionary Greek title="">Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Les evt Carl Kochs lange, fine kommentar (online) - med jødiske (kontrast)parallellfortellinger. Se her.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 20 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Luther: 62.Kirkens sande skat er det højhellige evangelium om Guds Herlighed og nåde. 63.Men denne skat er naturligt nok særdeles afskyet, fordi den gør de første til de sidste. 64. Afladens skat er naturligt nok højt værdsat, fordi den gør de sidste til de første. Luthers 95 teser om afladen. 1517. -

Stanley Sanders går hardt i rette med liknelsen. [Link] via "Working Preacher": "They have gotten paid, but the landowner has now taken their dignity and whatever vestiges of power they might once have possessed. They will be back in marketplace again tomorrow. Nothing has changed but the self-respect they have had wrenchd away. The parable in fact depicts a limited, and thus false, form of justice."

Bærekraftsboka, Mål 8 I lignelsen om arbeiderne i vingården (Matteus 20,116) snur Jesus opp ned den gjeldende verdiskalaen i arbeidslivet. Ved å la de siste være de første hevder Jesus alles likeverd og anstendighet, uavhengig av sosiale og prestasjonsrelaterte køordninger. Jesus bekrefter arbeidets verdi ved samtidig å framholde arbeiderens ukrenkelige verdi. Det er direkte uanstendig å redusere arbeideren til et ledd i en produksjonskjede i jakten på fortjeneste. Bibelen framstiller arbeid som tjeneste for Gud, for nesten og for hele skaperverket. Se her

[765/tr14-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Aas, Bjørge
[Slik kan en preken og være, kirkeoppbyggende, ta på alvor at det er hva det dreier sig om, å få arbeidere til Herrens vingård - vi står på torget - og omdreiningspunkt blir: selv i 11. time kan du være med]: "Jeg ber om at det må skapes en lengsel i deg etter å være med å løfte Konnerud menighet opp og fram. Når det gjelder oppgaver du straks kan gå inn i har vi allerede nevnt bønnen. Vi har begynt med bønnemøter her i kirken. Foreløpig annenhver onsdag. Og en annen ting: Be med deg en til kirke neste gang du kommer. La det være et forsett. Selvsagt kan ...... kirke fylles hver søndag. Det har jo skjedd andre steder. Selvsagt er ditt nærvær og ditt bidrag livsviktig for menigheten, om du så kommer i ellevte time så trenger vi deg fordi Gud trenger deg. Først som sitt barn og så som sin medarbeider. [0000] Se mere

Luther, Martin
Dette skal vi flittig lære, for at vi kan skjelne mellom Kristi rike og verdens rike. Det er et trøstefullt evangelium for de kristne at alle er like. I verden må ulikheten vedbli. En far er mer enn en sønn, en herre mer enn en tjener, en konge og fyrste mer enn hans undersåtter. Gud vil ha det slik. Han har ordnet stendene således at det skal være skille mellom dem. [0000] Se mere

Nilsen, Leif Wikøren
Kå skal me læra av fortellingen.?
Vel, det finst nogen som trur på Jesus frå dei e små og gjennom heile livet. Deira løn er himmelen..
Andre igjen stille opp på fritida, folk som spille bass og flygel, folk som synge på afrikansk vis, eller stille opp når konfirmantar har kortweekend. Også deira løn er himmelen.
Og så finst det nogen som legge ned møje innsats for trua, for Jesus, så møje at det påvirke familien og vennan og alle som e rundt dei. Ja, for nogen reise ut som misjonæra. Nogen blir prester, menighetsarbeidara, organista eller diakona. Deira løn e også himmelen.
Og så e det nogen som trur i det stille. For seg sjølv. Kanskje fysst i siste time. Til og med deira løn e himmelen.E det rettferdig? At det skal gis same løn for så ulikt strev?
[0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.