Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:05/11/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 30/10/2023

Allehelgensdag
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 5, 1-12 Jesu prædiken

:

Redaksjonelt: 2023: Det er nok en realitet at allehelgensdag har tatt over den gamle Allesjelenes dag selv om vi også har minnedagen som et alternativ. Personlig synes jeg det er viktig å opprettholde perspektivet, vitnene som i tro brakte evangeliet til oss også. Det er absolutt mulig å knytte seg til det som er gitt videre til oss også i de private sammenhengene fra de som har gått før. Selv har jeg brukt før og skal tørre å bruke igjen "Takk alle sjeler" - se < her lenke til teksten og videre om bakgrunn
Birgitte Bech er på danske parallellen sitert for en refleksjon over eventyret, håpet og nødvendigheten i et barns liv, at alt ender godt og hvordan eventyret alene ikke er nok. Med link til hele tekstveiledningen og visning og tolkning av Maja Lisa Engelhardts fantastiske trefløyede altertavle i Lodbjerg kirke
Sitatet fra "Ressurectio Mortuorum" er fra en tid da oppstandelseshåpet tidvis ble tolket som utelukkende dennesidig altså ikke ha noe med vår faktiske død å gjøre; argumentasjonen nødvendig for forfatterne for noe annet: "På den annen side lar flere av tekstene oss uforståelig erkjenne at Guds herredømme muliggjør et "liv" som overgår denne verdens virkelighet og som har en eskatologisk kvalitet. Den kan ikke overgås, den er endelig og kan ikke bare utledes av Guds tidligere frelseshandling, skapelse og loven. Dette vises for eksempel i saligprisningene... (Se mer under sitater fra sakprosalitteraturen)

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Hege Høibye]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - The Beatitudes in Matthew's Gospel occur within the literary context of inauguration of the new community..

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Oversettelsen av "makarioi" er ett kapittel for seg. Se danske parallellen for overveielser.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Greshake/Kremer: Det er sikkert at Jesu forkyndelse i ord og gerning rettede sig helt mod samtiden og vækkede det håb, at Guds herredømme, som allerede virkede og viste sig (smlgn Luk. 11,20), i nær fremtid ville finde dets fulde virkeliggørelse (Luk. 17,20; Apg. 1,6).
Imidlertid har Jesus selv hverken angivet et tidspunkt eller givet en beskrivelse af en sådan virkeliggørelse. Derimod lader flere af teksterne os umisforståeligt erkende, at Gudsherredømmet muliggør et "liv", som overstiger denne verdens virkelighed og som har eskatologisk kvalitet. Det kan ikke overgåes, det er endgyldigt og kan ikke kun afledes af Guds hidtidige frelseshandlen, skabelsen og loven. Det viser fx saligprisningerne (Mt. 5,3-12), og de ord, der som svar på Gudsherredømmets begyndelse [Anbruch] af tilhørerne fordrer omvendelse og tro (fx Mk. 1,15); disse ord betingede afkald på virkeliggørelse i denne verden og forudsatte håbet om en af Gud givet endegyldig opfyldelse af menneskenes længsel. Fordringen om at være beredt til at prisgive det jordiske liv understreger det: Den som vil redde sit liv.. (Mk. 8,35). Som belæg for troen på at overvindelsen af Satans rige [Satanherrscafft] muliggør et liv som rækker ud over dette jordiske kan også dette ord tjene: "Glæd jer ikke over at ånderne er blevet underlagt jer, men glæd jeg over at jeres navne er indskrevet i Himlen. (Luk. 10,20). Resurrectio Mortuorum. (1986) . Oversættelse: ksf. -

[775/Alleh-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Igen en af kerneteksterne, som konfirmanderne bør have hørt. Forbindelsen til Allehelgen kan trækkes ved at bede konfirmanderne tænke på tilhørerskaren på bjerget. Hvem de var - vel netop fattige, uretfærdigt behandlede, længselsfulde efter fred, potentielt forfulgte.. og så kan man lade konfirmanderne forestille sig hvordan bjergskråningen strækker sig helt til vore dage - og hvordan skaren den gang er blevet til alle dem i historien, som prises salige af Jesus. Disse er - mere eller mindre synlige - som jordens salt og verdens lys (2. t.r.) vidnerne, som har båret sagen frem til idag. Dette kan så anskueliggøres: Jordens salt - online. - Jordens Salt - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.