Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:14/01/24 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 10/01/2024

2. s. i åpenbaringstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mk. 1, 3-11

:

Redaksjonelt: Himlen som deler sig, og stemmen som erklærer ham for sønn er epifani. Sjur Atle Furali skriver "Åpenbaringstiden begynner, og slutter, med Faderens røst. På gjeldende dag over Jordan, så til sist på forklarelsens fjell". (Salmevertøy). [Salmeverktøy denne søndagen]
Bildet er av Giotto. Se mere via Religionspædagogiske notater.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Sjur Atle Furali]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Ingresser/introer til søndagens tekster til bruk i liturgien: HER - Ved Knut Grønvik. [ Om..

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - http://www.prekenhjelp.net/Aapenbaringstiden,%20II/2%20sondag% 20i%20aapenbaringstiden,%202%20rekke.htm.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Sakprosa til kapitlet: Mk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

-

[812/aap2-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Om Jesu dåb - to optikker: Kristologi fra oven - og kristologi fra neden. Giottos billede understreger at det er røsten fra himmelen, der er afgørende. Gud synes at tale i megafon! I kirkeåret kan epifanitiden (åbenbarelsestiden) ses om indrammet af denne kærligheds- og sønneerklæring ved dåben og så den tilsvarende ved åbenbarelsen på bjerget. Fra neden - læs citatet fra "Gennem vand". Følg link: - Jesu dåb - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Andersen, Daniel
[Nb: Under corona-nedstengningen]De jødiske profetene, som også selvsagt tenkte at Gud var hele skapelsens Konge, så ikke noen motsetning [som hos filosofien] mellom Guds opphøyethet og tanken om at Gud lot seg påvirke og var engasjert i sin skapelse. Det jødisk-kristne gudsbildet fanges av profeten Jesajas vakre ord fra Guds munn: "I det høye og hellige bor jeg og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden".
Denne sannheten fra profeten Jesaja utspiller seg i Jesu liv, død og oppstandelse. Han viser oss en Gud som går og er med de fattige, de undertrykte og de som lider. Han stiger lavere enn det de fleste mennesker vil. Han er en Gud som ydmykt tjener sin neste i nestekjærlighet. Han omgås særlig de menneskene som vi i vår selvhøytidelighet utstøter . Men åpenbaringen av Gud i Jesus Kristus går enda lenger. Den når sin fullendelse i det Jesus gir sitt liv for sin skapelse. Han lar seg korsfeste som en utstøtt kriminell, han lar seg sluke av verdens kaoskrefter og synd.
[2021] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Jesus, som selv var uten synd, dykket ned i det samme Jordan-vannet som de andre, som kom med syndene sine. Han viste at Gud også går med i det gjørmete vannet som menneskene beveger seg i. Gud bekreftet dette med sin stemme fra himmelen, så alle hørte det og forsto det. Gud sa altså ja til den helt solidariske kjærligheten Jesus viste. [2021] Se mere

Hammer, Harald Kaasa
Det er så mye å undre seg over i Guds fremgangsmåter at vi kan stanse helt opp. Men jeg tror hver av oss kan ane at Guds fremgangsmåter fortsetter helt inn i vårt kapittel av frelseshistorien. Vi kan nok hver for oss sette navn på flere som har ryddet en vei for Herren helt frem til hver enkelt av oss. Du har nok en bestefar eller en tante, en mor eller en fetter som har levert troen helt frem til deg. Og du har kanskje hatt en klubb eller forening eller søndagsskole hvor du lærte å ha tro til Gud. Og vi har alle hatt et svært, verdensomspennende maskineri som har ført dåpen helt fram til hver av oss: "Guds menighet er jordens største under!" [2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.