Oversikt kirke†ret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. s. i †penbaringstiden

Dagens evangelium: Mk. 1. 3-11 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Link til oversigt, ikke til selve perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges p† oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av s›ndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: I de kirke†rsordninger man umiddelbart finner der m›ter vi denne teksten i adventstiden. (Amerikansk). I Danmark er brukes parallellen hos Matteus - men p† Bededag. Egentlig epifanitekst er den s† vidt ikke - men den bebuder epifanien - "det st›rre". Og himlen som deler sig, og r›sten som erkl‘rer ham for s›nn er epifani, og som Sjur Atle Furali skriver "Źpenbaringstiden begynner, og slutter, med Faderens r›st. P† gjeldende dag over Jordan, s† til sist p† forklarelsens fjell". (Salmevert›y). [Salmeverkt›y denne s›ndagen]
Bildet er av Giotto. Se mere via Religionsp‘dagogiske notater.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 †r: Źpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear overs‘ttelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inng†r i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Źpner p† f›rste verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se ogs† h›yre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle s›ndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle s›ndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 1 [En del dansk litteratur, men ogs† internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: G† via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[812/aap2-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Om Jesu d†b - to optikker: Kristologi fra oven - og kristologi fra neden. Giottos billede understreger at det er r›sten fra himmelen, der er afg›rende. Gud synes at tale i megafon! I kirke†ret kan epifanitiden (†benbarelsestiden) ses om indrammet af denne k‘rligheds- og s›nneerkl‘ring ved d†ben og s† den tilsvarende ved †benbarelsen p† bjerget. Fra neden - l‘s citatet fra "Gennem vand". F›lg link: - Jesu d†b - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag p† Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverkt›y med kirke†rsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af pr‘dikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - pr‘dikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Jesus, som selv var uten synd, dykket ned i det samme Jordan-vannet som de andre, som kom med syndene sine. Han viste at Gud ogs† g†r med i det gj›rmete vannet som menneskene beveger seg i. Gud bekreftet dette med sin stemme fra himmelen, s† alle h›rte det og forsto det. Gud sa alts† ja til den helt solidariske kj‘rligheten Jesus viste. [2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.