Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

1. s. i fastetiden

Dagens evangelium: Mt. 16. 21-23 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Lectionary Greek, Working Preacher skjærer først etter v 28 (så vi har med Jesu ord om etterfølgelse). Danske beskjæring er slik at ordene følger sammen med Peters bekjennelse.
Tekstboken er utsnitt av Harald Kaasa Hammer: "Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000". Minner om stedet, Jeriko, hvor tradisjonen forteller fristelsen i ørkenen (3. fristelse) finner sted. Gode, utfoldede betragtninger over fristelsen til å gå den lettvinte veien.
Bildet er av danske maleren Niels Larsen Stevns. [Fuld størrelse - med spennende bildetolkning av Birgitte Bech

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 16 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[822/sif1-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.