Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Palmesøndag

Dagens evangelium: Mt. 26. 6-13 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Sitater fra prekener til parallelteksten hos Markus. Klik på Danske parallelside.
Jeg har under laget en oversikt over de fire fortellingene med en kvinne som salver Jesus. Ikke at det skal med på prekestolen, men kanskje det kan ha betydning for vinklingen. (Jfr siterte preken av Gudmarsdottir).

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 26 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Synoptiske forskelle. I hovedpunkter. (Ved red.)
Mt.26,6-13:
Sted: Betania, Simon den spedalskes hus.
Aktør: Kvinde, der kommer ind
Forarget: Disciplene.
Jesu begravelse: Salvingen en beredelse til hans begravelse.
Mk.14,3-9Sted:Betania, Simon den spedalske hus
Aktør:Kvinde der kommer ind
Forarget:Disciplene Jesu begravelse:Salvning til den
Luk.7,37f:
Sted:'Byen'
Forarget:Simon og fariseerne
Jesu begravelse:: Ikke noget med den.
Joh. 12,1-8:
Sted: Betania, Lazarus' hus
Aktør: Maria
Forarget:Judas
Jesu begravelse: Hun kan gemme salven til hans begravelsesdag -

[827/plmsdg-h]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Gudmarsdottir, Sigridur
Fire fortellinger, som alle handler om kvinnen og hennes dyrbare gave til Jesus. Det at historien ble inkludert i alle evangeliene viser hvor viktig den må ha vært for de første kristne mennesker. Men det som er ulikt mellom våres fortelling og den som ble lest i kirkene for fire søndager siden er at på den annen søndag i fastetid blir kvinnens gjerning tolket som hennes syndforkjennelse og Jesu absolusjon...Her finnes det ikke et ord om synd men Jesus tolker kvinnens gjerning som salvering til sin egen gravferd. Hun har rørt ham, Hans dyp ropte til hennes dyp...� [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.