Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 04/09/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 31/08/2022]

12. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 12, 31-42 - Synd mod Helligånd, gode frugter, Jonas

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Nogle prædikener koncentrerer sig alment-filosofisk-causerende omkring "ord" og tale. Bundet op på v.36-37. En omsorgsfuld/sjælesørgerisk prædikant bør dog næppe lade tanken om utilgivelig synd stå ukommenteret.. (Hvilket undertegnede ikke desto mindre gør i to bragte prædikener her. Har jeg mon cuttet v.30-31 i anl. af konfirmandvelkomst?)
Kort referat af engelsk wikipedia med link under faglitteratur.
En del citater i øvrigt omkring synden, som der ikke er tilgivelse for.
Billedet? Ja det er redaktørens illustration til Jonastegnet. Pointe: for at forstå et sådan trafikskilt må vi kende historien bag. Jfr prædiken. - ksf.
Seneste (2022): Under prædikener, se citat fra Birgitte Beck's altid klare teksttolkninger - med tilhørende billede, her af maleren Axel Helsted (1847-1907).


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: [NB linket til Textweek er til parallelteksten hos Markus]
Konteksten er vigtig. Efter en helbredelse har farisæerne truffet beslutning om at slå ham ihjel. (Vi er i slutspillet - derfor så også Jonas-tegnet). Jesus har dernæst netop helbredt en dæmonbesat, og farisæerne påstår at dette gode er udført ved Beelzebuls magt. Tale mod Helligånden er derfor at lyve det gode ondt. [I Hebræerbrevet er det anderledes, der er det at svigte tilhørsforholdet].
- Parallelstedet hos Markus (kap 3) lyder: "Alt skal tilgives menneskenes børn, forsyndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter. v29 Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd." v30 De havde jo sagt: "Han er besat af en uren ånd." Den utilgivelige spot (hos Markus) knytter sig alligevel til Menneskesønnen - for så vidt spotten påstår at han ikke er af Gud og skaber Guds rige om sig. Jfr. her i v. 41: Her er mere end Jonas. Den der ikke tror det, dømmes. - Altså: modstillingen til menneskesønnen er en retorisk ovedrivelse, man skal passe på at drive teologi på..

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 12

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Engelsk Wikipedia ridser katolske og protestantiske tolkninger op. De katolske kan udspecificere 6 forskellige forsyndelser som er forsyndelse mod Helligånden. De protestantiske er enten at kalde Jesu gode gerninger onde og benægtelsen af hans guddommeligeh, eller (som hebræerbrevet) frafald fra troen. Thomas Aquinas refereres: Thomas Aquinas explains that the unforgivability of blasphemy against the Holy Spirit means that it removes the entrance to these means of salvation; however, it cannot hinder God in taking away this obstacle by way of a miracle.[Er det ikke det vi ender med at sig - og må sige?] ([Se her]
-

Kaj Mogensen: Læst i sammenhæng med Beelzebultalen i Matt, hvor der opstilles en modsætning mellem Gud/Jesus og Satan , vil det være en mulighed at antage, at synden mod Helligånden er Satans kamp mod Guds Helligånd. Når Satan virker gennem mennesker, er det Satans gerninger, der er synd mod Helligånden. Der er en skelnen, men ikke ved at noget kan tilgives mennesker, og andet (ikke nærmere bestemt) ikke kan. Det drejer sig om en helt anden skelnen: mellem de mennesker , der synder og spotter, drevet dertil af Satan, og den bespottelse mod Helligånden, som Satan lægger i munden på mennesker. Der er ingen grænser for den endelige tilgivelse af menneskenes børn. Men Satans ondskab , hans oprør mod Guds Helligånd skal aldrig tilgives. Satan skal ikke tilgives, han skal tilintetgøres . Satan er en personliggørelse af den metafysiske ondskab. Et billede, der dækker over en konkret virkelighed. På den måde falder udsagnet om synden mod Helligånden godt i tråd med dæmonuddrivelsen... Frelse og Fortabelse s. 208

Knud Hansen (Refererer først brutale fordømmelser (til dødsstraf) i menigheden (begrundet med ånden) 1. Kor 5,3f / Apg. 5,1-11) Menigheden og "Herrens Ånd" disse to blev tidligt af visse menighedsautoriteter ved visse lejligheder gjort identiske. Det er grunden til at synd mod helligånden er så alvorlig som den er. Al synd kan tilgives, siger Matthæus, synd mod faderen, synd mod sønnen, men synd mod helligånden kan aldrig tilgives (Mt 12,3133). Kirketugten er menighedens våben imod den enkelte, og der var for Matthæus og den kreds han tilhørte ingen tvivl om at helligånden viser sin magt ved at ytre sig gennem menighedens beslutninger. Hvad den på Jorden nægter at tilgive, finder heller ikke tilgivelse i himlen (Mt 18, 1518).
Johannesmenigheden har samme opfattelse. Også her holdes der en menighedsjustits som er uforsonlig. Menigheden kender et begreb som den kalder "synd til døden". For en broder der gør sig skyldig i noget sådant, skal man ikke bede. Det vil sige han hører ikke med til menigheden (1 Joh 5,1416). (Knud Hansen konkluderer): Modevangeliet, som Brøndsted også kaldte løgnen i Det ny testamente", gør det tydeligt nok umuligt at opfatte Skriften som guds ord. Ikke desto mindre trods denne modstand mod evangeliet hos mennesker dengang og mennesker nu, hos dem der skrev og dem der læser, er evangeliet en magt der ikke kan bringes til tavshed. Den kristne tro s. 62-3.

[262/tr12-b ]

Religionspædagogiske noter:At lyve det af Gud villede og skabte gode ondt er synd mod Helligånden - i denne sammenhæng hos Mattæus (Det er anderledes i Hebræerbrevet). Nu er der næppe moderne konfirmander/elever som tumler med spørgsmålet om synden mod Helligånden. Men man kan da godt benytte enhver pædagogisk given lejlighed til at oplyse om at denne synd ikke er en eller anden difus ting, man kan være kommet til engang, og så neurotisk hæger om resten af livet!
Denne del af teksten kan pege på (uden overhovedet at udtømmes i) spørgsmålet om hvordan vi skelner mellem Godt og ondt
Tankegangen skrider lidt i teksten: Fra spørgsmålet om godt og ondt i det hele taget, handler det nu om, hvordan den enkelte kan handle godt. Sindelaget skal være godt, det gode styres ikke udefra, men af det indre - hvis man vil ind på det, er det dybest set et spørgsmål om den kristne forvandlingstanke. Hvordan er eller bliver man det gode træ - temagruppen Forvandling
- - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 12. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Andersen, Erling
[Over Graham Greene, Frederik d. II via Havel og til Grundtvig] Den tjekkiske præsident forfatteren V clav Havel levede førhen i et land, hvor man satte mennesker i fængsel for ord, et land, hvor en forfatterkongres eller en tale kunne ryste systemet, hvor ord havde større vægt end ti divisioner, hvor ord kunne være en bombe under magtapparatet. Han skriver i et essay om ordet, og kalder det et hemmelighedsfuldt, mangetydigt, ambivalent, forræderisk fænomen. Det kan være en lysstråle i et rige af mørke, men det kan også være en dødbringende pil. Og det værste af alt, det kan være det ene det ene øjeblik og det andet det andet, det kan endda være begge dele på een gang. [0000] Se mere

Bech, Birgitte
I forlængelse af stridssamtalen med farisæerne hører vi nu Jesu ord i dagens tekst, at "bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives". Som redskab for Guds Ånd bringer Jesus Guds rige nær, men når mennesker undsiger - ja spotter - Guds kraft og nåde, lægger de deres egne liv øde. - Dagens tekst udfolder efterfølgende, hvad det betyder at modtage Helligånden og lade Guds kraft og nåde virke: Det betyder at bære gode frugter... [2022] Se mere

Christensen, Johannes H
Den perverse renselse.
[Med afsæt i to afskedsbreve - fra en kamikazepilot og en af de tre piloter fra 9/11 2001]"..Men da du var som den, der hovmodigt ville sig selv, din stolthed, din ære, din renhed, din renselse, da var du som det dårlige træ, og dine frugter blev dårlige og giftige og dødelige - for dig selv og andre."
[2006] Se mere

Frandsen, Kristen S.
Overskrifter
1. Tegnet: trafikskilt oplevet på vej til kirken
2. Aktualisering af Ninive (måske lidt plat!)
3. James Bartleys hvalerfaring
4. Opstandelseskraft af sorte huller
5. Gud er der
6. forvandl din by - hvor du kan.
[1994] Se mere

Frandsen, Kristen S.
Indledning:Som om vi ikke er blevet våde nok! - vil jeg begynde med at læse endnu et sted fra bibelen,som handler om at dykke ned - forsvinde i et dyb. (Rom. 6,4)...
Slutning:Et sådan liv er nok [2022!: for os på denne side af døden]. Det er mere end det Jonas kunne prædike sig til i Nineve. Og det var ellers ikke lidt han dér udrettede. Og det er mere end den navnkundigste af alle konger kunne fremvise, Salomon. I det bor hele guddomsfylden legemlig. [2022! mystik! Og lidt rigeligt, kanskje?].
Indhold ellers:
1. Drukne erfaring - konkret og i overført betydning.
2. Et nyt liv.
[1988] Se mere

Mehlsen, Anne-Marie Nybo
.. Jesus blev vred, da han hørte farisæer og skriftkloge få travlt med at fratage andre mennesker deres erfaring af Guds godhed. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, og lige her er hjertet åbenlyst fuldt af jalousi, der ikke under andre at have oplevet mødet med Guds kraft...[Det er det letteste i verden at tale mod Helligånden og nedgøre et andet menneskes fortælling om mødet med Gud] ...Når du om lidt går herfra, - efter at have fået hjertet fyldt af gode ord dog gode gaver, så vil du måske mærke forandringen. Det, du giver fra dig derude i de kommende hverdage må gerne komme fra dit hjerte. Du behøver ikke at lytte til de hårde ord , du kan bryde deres magt ved at tale om det, dit hjerte er fuldt af. Det Gud giver os... [0000] Se mere

Tengnagel, Susanne Fabritius de
Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med! - Jeg kan simpelthen ikke lade være med at fortælle - nu skal I høre - Munden stod ikke stille på hende - og man kunne ikke lukke munden på ham - Han snakkede som et vandfald - Hvad hjertet er fuldt af . Til forskel fra dyrene kan vi mennesker sige, hvad vi tænker, vi er bevidste om os selv, vi ved, hvem vi er! Og vi taler og snakker og samtaler hele livet igennem, for uden ord går det slet ikke. I Bibelens første sider er en fortælling om, hvordan Gud skabte alt liv med at sige et ord: Der blive lys, sagde han, og der blev lys! [2000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].