Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi forklarelsesdag Dato:12/02/23
- Siste - Neste - Opdatert: 24/11/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 17. 1-9 Forklarelsen p† bjerget

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Mye bra stoff p† den danske parallellen. (Faglitteratursitatene er de samme, da perikopen er den samme). Norske anden tekstrekke har Markusteksten. Ikke de store forskjeller. Se her.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 17 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Die Bekenntnisschriften der lutherish-evangelischen Kirche (s. 892): Citatet tager udgangpunkt i "Ham skal i h›re" - "Pr‘dikenen skal nu alle de h›re, som ›nsker at blive salige. For forkyndelsen af Guds ord og at h›re dette er Hellig†ndens v‘rkt›j, med og igennem hvilke den virker med kraft og omvender mennesker til Gud, og vil udvirke b†de at ville og kunne i dem. [jfr. Fil. 2,13 (ksf)] Konkordieformelen. Vom freien Willen. -

Erik A. Nielsen: "I ham str†ler noget, der alarmerer en ‘ldgammel l‘ngsel efter vores egen herligg›relse, l‘ngselen efter at se skaberlyset, ja, b‘re det i sig. At Jesus er klarheden,bliver klart for hans disciple ved den begivenhed, der normalt omtales som forklarelsen p† bjerget.. Den hemmelighedsfulde stigning i alle aurakr‘fterne, der foreg†r i denne magiske situation, knytter sig fra gammel tid til tallet syv.. / .. "Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme ved den kraft, med den kraft hvormed han kan underl‘gge sig alt." [Fil. 3,21] Solens f›dsel, s 23.

Fra ¯omkringvendelse® til ¯forvandling®.
Grundtvig skriver et sted at det eneste fremmedord han er glad for er kommet ind i det danske sprog er "forvandling" - f›r dette tyske importord havde man ikke et passende ord for sagen. Her er en stump overs‘ttelseshistorie:
Hvordan man har arbejdet med ordet metamorfose kan man se af de forskellige overs‘ttelser, ordet har f†et gennem tiden. I de tidlige reformationsovers‘ttel- ser hedder det i Mt. 17,2:
1524: Jesus vorde omkringvend for dem.
1529: han blev omvendt for dem
. F›rst fra midten af det 18. †rhundrede dukker overs‘ttelsen ¯forvandles® op. F.eks. i H›egh-Guldbergs overs‘ttelse 1794. Men at ordet ikke uden videre er blevet et fortroligt ord, ses af at andre forslag stadig kommer p† bane. Kilde. Flemming Nielsen. Det handlende ord.

[719/kfd-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Man kan fort‘lle om, hvordan intet mennesket kan t†le at se Gud selv - selv Moses og Elias s† ikke Gud. Det er ogs† som om at det guddommelige lys i Kristus er for st‘rkt til at menneskenes ›jne kan t†le at se det direkte i l‘ngere tid. Det hvide lys m† brydes ud i sine forskellige farver (Ef. 3,10). De ›vrige s›ndage i epifanitiden (og da i ›vrigt gennem helekirke†ret) lader det guddommelige blive synligt i forskellige brydninger af lyset.
Men man kan ogs† pege p†, at forklarelse er n›dvendig: Man m† †bne sig for at se lyset, lade det gennemstr›mme ‚n - Grundtvigs gudsjenesteforst†else (DDS 161). Men ogs† for Grundtvig er det igennem ordet, det sker: med ham vi skifter ord.
"Det b‘rende element i de ortodokse kirkers l‘re og liv er l‘ren om "theosis", guddommeligg›relsen. "Det guddommeliges indtr‘ngen i det menneskelige, i kosmos, i historien, og skabningens forklarelse ... er ... den inderste kerne i den ›stlige kirkes verdensanskuelse." (N. Arseniev).
- I "At †bne verden" er der en billed/teksttolkning af en forklarelsesikon (interaktiv). - Forklarelsen - ikon - Billeder af Gud 2. (NT) [Se her] - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her