Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi forklarelsesdag

Dagens evangelium: Mk. 9. 2-13 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er ikke de helt store forskjeller mellom Mk. og Mt. Hos Mt. ble disiplene grepet av stor frykt, ikke hos Mk. (Litt større forskjel til Lukas). Det er i noen tilfeller her lenke til ressurser, hvor det er Mt. som behandles. Det er mye bra stoff på danske parallellen (Mt.). Lenker til prekener av Bø, Opsahl og Slørdahl til 1. rekke finnes her.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Jeg tenker det i noen sammenhenger kan være givende å arbeide litt med ordet "forvandle" - trenger vi forvandling, åbenhet for eller bevissthet om forvandling som en del af kristenlivet? (Se evt. Erik A. Nielsen på danske parallellen). Jeg har samlet litt språkoverveielser under.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 9 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Vejen til oversættelsen "forvandling"
Det græske ord metamorfose var længe om at finde frem til oversættelsen forvandling.
1524: Jesus vorde omkringvend for dem. (Chr. 2. bibel)
1529: han blev omvendt for dem (Christiern Pedersens Nye Testamente)
Chr. 3. bibel 1555: / oc bleff forklaret faar dem. (Chr. 3. bibel lægger sig tæt op ad Luthers: Und er ward verkl„rt vor ihnen)
Fra midten af det 18. århundrede dukker oversættelsen ¯forvandles® op.
F.eks. i Høegh-Guldbergs oversættelse 1794.
Men at ordet ikke uden videre er blevet et fortroligt ord, ses af at andre forslag stadig kommer på bane:
1863: hans skikkelse blev omskiftet for dem (Viborgs oversættelse).
Men selv i 1926 kan et andet ord foretrækkes: så omdannedes hans skikkelse (Constantin Hansen).
-

Metamorfose. Man kan prøve å sammenstille forvandling med "forandring" - forandringsparat er i den grad en brukt buzzword i arbeidslivet i Danmark. Om det finnes en like så brukt parallel i norsk, vet jeg ikke - saken finnes. Å være "forandringsparat" har alltid noe stress med seg, en skal streve, være alert. Sett i stedet "parat til forvandling" - det å være åpen for at noe nytt kan vokse frem innefra. Larven forvandles til sommerfugl. Det er underfullt. Ordet metamorfose er akkurat i den sammenheng terminus technicus.

Bibelsk er forvandling (former av metamorfose) det underfulle, det man kan åpne seg for men ikke streve etter:
Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd. 2 Kor. 3.18
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Rom. 12,2.

[819/kfd-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.