Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 29-01-2023 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 27/02/2023

Sidste søndag i Hll. 3 kgr a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 17- 1 - Forklarelsen på bjerget

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
2021 - vinkelen lader jeg stå til almindelig ihukommelse: "Med strålekrans om tinde" - strålekrans, på latin: corona. Ak,ja. Der er en kontrast mere tydelig end ellers. Når salmesangen rigtig svinger, gudstjenesten folder sig ud, så kendt, så kendt, så kan vi føres med og med salmen slutte "Nu er godt at være i Herrens kirkeby" - og vi kan måske fristes til at bygge hytter i vores kirkelige uanfægtethed - sådan som flere af kommentarerne er inde på. Men vi er pt. anfægtede helt ind i formen. Kontrasten er stor - men måske er det så meget vigtigere at fastholde både stråleglansen og bevægelsen ned ad bjerget igen
Billedet her er af Alexandr Ivanov fra 1824. Der er umådelig mange klassiske fremstillinger og ikonbilleder af forklarelsen - og måske de bedst formidler sagen, det guddommeliges gennemlysning af en ellers jordisk skikkelse. Men her altså en mere "moderne". Under Rel.pæd.noter er der link til ikonen (og en stærkt udfoldet fortolkning i At åbne en verden). Billedet findes her: Alexandr Ivanov: Forklarelsen
[Seneste opdatering 2021, efter søndagen]

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Forklarelsen på bjerget følger ret tæt.. 2: Ret bogstaveligt en tekst, der fortæller "the peak"... 3: GT: fortæller hvor stærk Guds stråleglans er..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Til eksegesen: Hans Vium (Se link til KMC nedenfor) pointerer den implicitte henvisning tilbage til Jesu dåb. Budskabet fra Gud er det samme, Dette er min søn, som jeg elsker. Men ved dåben er det til Jesu indvortes brug (dog ikke mere indvortes end at det fortælles i evangeliet!), her ved forklarelsen høres det af de tre disciple - og efterhænges nu en fordring: "Hør ham".
Sidsel Lyster peger på en anden implicit henvisning - til begivenheden 6 dage før - Peters bekendelse på forsoningnsdagen. //
Man kan måske se en slags åndeligt tovtrækkeri henover fortællingen om forklarelsen. Holdet på den ene side trækker i retning af at vi skal turde skue med, således at der alarmeres (EAN nedenfor) dybe længsler, vel bekendte, hvor øjet, skabt som det er, himmelvendt, derigennem kan være lysvågent også for det skønne og store herneden (Grundtvig: Et jævnt og muntert..), mens holdet på den anden side betoner det "Hør ham" - som så tydeligt er hæftet på Guds faderskabserklæring netop her på bjerget - hvor ordene mangler ved erklæringen ved Jesu dåb. Hør! - mennesket frelses ved det det hører, fordring, trøst, tilsagn, ikke ved at skue. Og skal man lade sig provokere, kan det være af Peter Woods, der spørger om ikke vore kirker er blevet de hytter på bjerget, der ikke skulle bygges, og hvor vi ikke længere hører HAM.
En del prædikener advarer mod hyttebyggeri - måske lidt uberettiget. Hytterne var i alt deres formentlige midlertidighed måske symbolet på også Peters beredthed på at gå videre ad den vej som skulle føre frem til lyset på den anden side af mørket. Link direkte til 3. mos.23,42 Hytterne er "skˆnˆ". Septuaginta bruger samme ord for de midlertidige hytter, som Moses foreskriver hebræerne skal bygge. ("telt" er vist den mest nærligende oversættelse # med Paulus 2. Kor. 5,4) . LXX.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 17

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Die Bekenntnisschriften der lutherish-evangelischen Kirche (s. 892): Citatet tager udgangpunkt i "Ham skal i høre" - "Prædikenen skal nu alle de høre, som ønsker at blive salige. For forkyndelsen af Guds ord og at høre dette er Helligåndens værktøj, med og igennem hvilke den virker med kraft og omvender mennesker til Gud, og vil udvirke både at ville og kunne i dem. [jfr. Fil. 2,13 (ksf)] Konkordieformelen. Vom freien Willen.

Mogens Lindhardt supplerer TdU (2023): Sjov iagttagelse om de seks dage og om løvhytterne. Ikke i tvivl om at det er rigtigt, selv om løvhyttefesten i følge forskrifterne i 3. mos. skal fejres fem dage efter Jom kippur. Men hvis oversættelsen havde sagt på sjettedagen ville det passe med oldtidens tællepraksis, dvs. når der er gået fem fulde dage siden jom kippur.
Synes det hører med så, at sukkot, løvhyttefesten, adskiller sig fra de andre store valfartsfester ved at være en fest for alle folk. Ikke blot skal slaver og fremmede med, det skal de også ved pinsen, men ikke ved påsken. Men det er regnens og høstens fest, og dermed dagen hvor Gud ikke er det udvalgte folks - de har kun pligten til at fejre den - men hele verdens, som lader regnen falde og solen skinne for jøder og hedninge, som vi har hørt det. I ritualet for templets fejring skal der således i løbet af ugen ofres 70 okser i alt. Svarende til Gts optælling af alle folk i verden, jf. listen over alle Noas efterkommere. Hytterne er - selvfølgelig midlertidige. I synagogen læser man også prædikerens bog til sukkot, alt har sin tid, altidg forgår etc. Hytterne skal faktisk bygges sådan, at enhver fornemmer at de er midlertidige. Men hytterne er også der, hvor man modtager og spiser med fremmede, dvs. med alle dem, også ikke jøder, der er valfartet til festen. Det anerkender Moses og Elias ved at møde frem. Og ved at trække sig tilbage. Israels Gud er alles Gud. Synliggjort i den ene, der også med det budskab til sine egne - frygt ikke - indbyder dem til verden, hele verden, altså Israels Gud for alle. -

Erik A. Nielsen: "I ham stråler noget, der alarmerer en ældgammel længsel efter vores egen herliggørelse, længselen efter at se skaberlyset, ja, bære det i sig. At Jesus er klarheden,bliver klart for hans disciple ved den begivenhed, der normalt omtales som forklarelsen på bjerget.. Den hemmelighedsfulde stigning i alle aurakræfterne, der foregår i denne magiske situation, knytter sig fra gammel tid til tallet syv.. / .. "Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme ved den kraft, med den kraft hvormed han kan underlægge sig alt." [Fil. 3,21] Solens fødsel, s 23.

Fra ¯omkringvendelse® til ¯forvandling®.
Grundtvig skriver et sted at det eneste fremmedord han er glad for er kommet ind i det danske sprog er "forvandling" - før dette tyske importord havde man ikke et passende ord for sagen. Her er en stump oversættelseshistorie:
Hvordan man har arbejdet med ordet metamorfose kan man se af de forskellige oversættelser, ordet har fået gennem tiden. Og så må de ned igen, ned, hvor netop denne indbydelse koster ham livet, og i øvrigt overses, når Pilatus sætter sin famøse overskrift der igen indsnævrer perspektiverne. Jødernes konge? Nej,hr. Pilatus, du kan ikke begrænse udfordringen: det er al verdens konge, også romernes du har overfor dig.
Ejheller jeres, gode troende, men alles.I de tidlige reformationsoversættel- ser hedder det i Mt. 17,2:
1524: Jesus vorde omkringvend for dem.
1529: han blev omvendt for dem
. Først fra midten af det 18. århundrede dukker oversættelsen ¯forvandles® op. F.eks. i Høegh-Guldbergs oversættelse 1794. Men at ordet ikke uden videre er blevet et fortroligt ord, ses af at andre forslag stadig kommer på bane. Kilde. Flemming Nielsen. Det handlende ord.

[116/h3ks-a ]

Religionspædagogiske noter:Man kan fortælle om, hvordan intet mennesket kan tåle at se Gud selv - selv Moses og Elias så ikke Gud. Det er også som om at det guddommelige lys i Kristus er for stærkt til at menneskenes øjne kan tåle at se det direkte i længere tid. Det hvide lys må brydes ud i sine forskellige farver (Ef. 3,10). De øvrige søndage i epifanitiden (og da i øvrigt gennem helekirkeåret) lader det guddommelige blive synligt i forskellige brydninger af lyset.
Men man kan også pege på, at forklarelse er nødvendig: Man må åbne sig for at se lyset, lade det gennemstrømme én - Grundtvigs gudsjenesteforståelse (DDS 161). Men også for Grundtvig er det igennem ordet, det sker: med ham vi skifter ord.
"Det bærende element i de ortodokse kirkers lære og liv er læren om "theosis", guddommeliggørelsen. "Det guddommeliges indtrængen i det menneskelige, i kosmos, i historien, og skabningens forklarelse ... er ... den inderste kerne i den østlige kirkes verdensanskuelse." (N. Arseniev).
- I "At åbne verden" er der en billed/teksttolkning af en forklarelsesikon (interaktiv). [Se her] - Forklarelsen - ikon - Billeder af Gud 2. (NT) - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Sidste søndag i Hll. 3 kgr - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Sådan siger fortællingen også noget om vores liv. Den siger, at i den muligvis grå hverdag er vi, hvor vi skal være. Nede på jorden med al dens besvær, med elendighed, skyld, lidelse og foragt. Disciplene og Jesus gik ned fra bjerget til sådant et liv, og Jesus gik fra da af den lige vej til Jerusalem, til forkastelse, lidelse og død. Så befinder vi os altså også det rigtige sted, selvom alt hvad der findes af herlighed, enten synes at ligge bag os, eller et eller andet sted ude i en fjern fremtid. Her, hvor vi er, skal vi være. Men vi skal ikke være her uden glimt fra det høje.. [2013] Se mere

Lyster, Sidsel Jensdatter
Og så får vi en tankevækkende parallel med de seks dage før: Seks dage før jødernes løvhyttefest holder jøderne nemlig "forsoningsdagen", hvor ypperstepræsten træder ind i det allerhelligste. Og seks dage før, er altså d gen, hvor Peter har bekendt Jesus som Guds søn og fået Himmerigets nøgler betroet. Seks dage før er tidspunktet, hvor mennesket fik adgang til det allerhelligste til Gud. Og med forsoningen har ALLE mennesker i fremtiden fået adgang ind i det allerhelligste, ind i Himmeriget. [2021] Se mere

Woods, Peter
Their best laid plans of "Let's build three booths up here and ." is cut short by The Voice that thunders, "This is my beloved Son, LISTEN TO HIM".
Now here is something the disciples, and the church they founded, is not good at. We are unable to really listen to Jesus. Could it be that, our five year plans, mission strategies and files of Googled answers deafen us to what Jesus is really saying to the church?
Am I being too provocative when I suggest that maybe the church has been booth building for twenty Centuries too long?
[2011] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].