Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

1. s. i fastetiden
Dato:26/02/23
- Siste - Neste - Opdatert: 23/02/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 4. 1-11 Jesu fristelse i Ørkenen

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er en del å hente på danske parallellen. Et av spørsmålene som reiser seg er om fortellingen først og fremmest handler om en kosmisk foregang, eller mere om en psykologisk hos Jesus, en indre sjelelige avvisning av ulike demoniske oppfyllelser av det oppdrag han ble sendt ut med etter dåpen. Hvilken type realitet har djevelen? Bildet på siden her er av den skotske bildkunstner William Hole - fra begynnelsen av 1900-tallet - vel å se som en billedlig fremstilling av den indre kampen til Jesus. Klikk på danske parallellen: Duccio's fremstilling - klart en kosmisk hendelse.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 4 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"En reel djævel tror Grundtvig ikke på, da Gud ikke vil og djævlen ikke ville kunne friste os. Grundtvig udlæser af evangeliet, at fjenden er i vor egen barm, og gennemgår Jesu fristelser på en måde, der teologisk er rationalisme, æstetisk vidner om dramatisk indlevelse i Jesu situation" (Flemming Lundgren Nielsen, Det handlende Ord).. En prædiken af Grundtvig fra 1807 - se videre en helt anden sag i Grundtvigs prædiken fra 1837. Se her.Citater fra begge prædikener. -

[722/sif1-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Man kan rejse spørgsmålet er det hverdagsfristelser, Jesus stilles overfor, eller er det noget, der har med netop hans person og særlige opgave at gøre? Et klassisk maleri som Duccios [Se her]peger på det særlige: Der er tale om overjordisk kamp mellem godt og ondt - for menneskets skyld. Men samtidig vindes den med jordiske elementer: umiddelbar fysisk mættelse, beskyttelse mod smerte, og magt over alt jordisk - og det problematiske er at det er djævelen, det onde, der motiverer. Overvindelsen er lydighed mod det egentlige, Gud. Man kan spørge eleverne om det var indholdet eller fristeren, der er problemet. Om de kan komme i tanke om at Jesus faktisk gjorde de ting, han her afviser som fristelse. (Bespisning, opstandelse, Himmelfart). Men også bespisningen kan får elementer af fristelse, som han på folkets vegne må modstå - flygte fra. Jfr. hele synsvinklen i "..døbt af Johannes Døberen, fristet.." [Se her]. Udfra Månedens billede(r) februar 2014 kan man anskueliggøre forskellen mellem fristelse som psykologisk og kosmologisk fænomen: [Se her] - ..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ... - Fristelsen i ørkenen 2 - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hauge, Hans Nielsen
Dog kunde vi vel sige: at Satan er Verdens Gud, som har forblindet de Vantroes Sind, 2 Cor. 4 C. 4 v. saa de ikke seer, at Verdens Rige er Guds, og han kan tage og ødelægge det, som han har givet; thi Dievelen indbilder dem, de har en stor Herlighed som tilbeder ham, og er hans Tienere i alle syndige Lyster; men det er dog Muld, og fortæres ved Guds Retfærdigheds Ild til Aske, som tilsidst kommer til at brænde i dem i al Evighed. Lad os derfor naar saadant forestilles os af Verdens Herlighed, aldrig agte det, og giøre nogen Sviig fra Gud, at tiene det Onde; men altid have Jesu Svar: viig bort Satan med al din Lokke-Mad; thi der er skrevet: du skal tilbede Herren din Gud, og tiene ham allene. Dette er vor Pligt og af dette vil der og falde Løn. Jesus brugte nu ikke sine egne Ord, til at igiendrive Dievelen med; dette skulde vi betænke.. [1800] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.