Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

12. søndag i treenighetstid
Dato:20/08/23
- Siste - Neste - Opdatert: 14/08/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 6, 24-34

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: I tekstrekken lapper 8. og 12. s. i treenighetstiden over med v. 24, ordene om Gud og Mammon. Uten vers 24 får teksten bare fokus på bekymringen - og ikke på den implisitte rikdomskritikken. Med v. 24 fristes en ikke til helt å springe over at Jesus faktisk taler om den materielle bekymring. Likevel mener jeg at det er mest budskap til menneskene i dag ved å tale om eksistensiell bekymring. Den er så stor som bekymringen for det daglige brød noen gang har vært. Angst preger fler og fler. Det kan være rimelig å mene at uansett hvor rare former angsten får, handler det om selv å dø eller kanskje især om å miste. Vi kan tale om rettidig omtanke og utidig bekymring. Og vi kan rasjonelt argumentere. Men har den eksistensielle angst og bekymring besatt en, da kan kanskje bare nåde overvinne den. Spørsmålet er, hvordan formidles denne nåde, så den når frem til det forpinte sinn? Jesu bilder er vakre, men er det nokk? Skal vi ennå engang rundt dødens overvinnelse? Det er ikke en patentløsning, det vet enhver, som har hatt sjelesørgesamtaler - men er den en nødvendig del? Skal vi si det igjen og igjen? Kristendommen vokset frem på troen på dødens overvinnelse - vi skal ikke glemme den.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Jesus recognizes the problem of possessions for his first-century audience..

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Hverken bekymringsløshet eller bønn skåner oss for livets realiteter, men de kan lære oss å leve midt i virkeligheten med tillit. Og hovednøkkelen til denne tilliten er overgivelse til Gud og raus overgivelse til mennesker. Å be til Gud som Far er å hengi seg til en Gud som sender oss ut i verden med løfte om at hva som enn skjer, kan intet skille oss fra hans kjærlighet. Notto Thelle Stilheten og Skriket. s. 160 -

"Hvad naturen lærer, at vi skal, leve i ubekymret tillid, kan vi imidlertid ikke med vor natur, ved egen kraft. Vi bekymrer os. Derfor imperativet: Søg først Guds rige. Er bekymringen først i hjertet, er det kun ved Guds kærlighed, at vi kan blive givet tilbage til skabelsens liv i ubekymret tillid." Viggo Mortensen: Tro og virkelighed.

Når Jesus forklarer, at pengene tilhører kejseren, da de jo bærer hans billede, afdækker han derved den virkelighed, at pengene ikke er en selvberoende magt, at Mammon ikke er den gud, som den giver sig ud for at være. Penge er altid indlejret i en konkret, menneskeskabt politisk virkelighed, som vi også selv har del i.
Men derfor kan vi heller ikke i misforstået hellighed holde os "rene" og ubesmittede af penge og teknologi .. Jesus anbefaler selv sine disciple at "bruge uretfærdighedens Mammon" (Luk 16,9)... vi skal undergrave Mammons logik ved at overbyde den - parallelt til, at Jesus byder sine disciple at gå to mil med den, der for- langer, at de skal gå én. Pengene, vi bruger, er vævet ind i et system af uretfærdighed... Pengene skal med andre ord afmytologiseres, de skal udsættes for religionskritik.. Johannes Aakjær Steenbuch. Guds Rige er anarki. s.120

Åste Dokkagår i eksistensteologisk retning, og citerer Bultmann med gode citater, og konkluderer: " All slags strev, om det er etter rikdom eller suverenitet eller kunnskap, er etter Bultmanns mening babeltårn, sivstrå og egenmektighet. Det gir falsk sikkerhet, og det fanger oss i ufrihet, lukket inne i våre egne livsprosjekter, lukket ute fra de oppgavene verden trenger oss til.
Fra Bultmanns Mytologi og myteforståelse: "Den som vil tro på Gud må forstå at han ikke har til sin rådighet noe han kan bygge sin tro på. (...) Den som oppgir enhver form for sikkerhet, skal finne sann sikkerhet" Åste Dokka: Leve vanskeligere, s. 46.

I, der tror! Lad ikke jeres rigdomme og jeres børn aflede jeres opmærksomhed fra at tænke på Gud! De, der gør dette, er de fortabte. Koranen, Sura 63,9.

[763/tr12-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.