Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Såmannssøndag

Dagens evangelium: Mk. 4. 26-34 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: NB: Tekstboken har ikke noe. Prekenhjelp har. Men ikke mye utbrettet. Jeg anbefaler en lesning av John Petty's Progressive Involvement. Jeg vil også peke på Notto Thelle om Ordets tre kategorier - se under.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: John Petty ser og tolker med stor konsekvens evangeliet "nedenfra" - mange poenger i den konkrete tolkningen på bakgrunn av språklig og bibelsk viten. Se her (En sannsynlig allusion til det store treet i Ezekiel 17 og 31 er negativ tenkt. Oversettelsen af "mindst" bør være "ringeste" - at det er en "hagevekst" og ikke tre er av betydning - etc.)

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 4 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Notto Thelle (Forholder seg til Jer. 20,7-9, Hebr. 4,12-13 og Mk. 4,26-34) De tre bildene vidner om ulike erfaringer. Ordet er ikke bare sverd og såkorn, kjempende sin pågåenhet eller ventende i tillitsfull tålmodighet. Ordet er også dårskap det blir foraktet og latterliggjort. Det er ikke sant at Ordet alltid seirer. Ingen kan garantere at kornet spirer og bærer frukt, og ingen kan forutsi hva som vil skje. Noen overvinnes av sverdets pågående styrke. Noen merker såkornet spire uten at de vet hvorfor. Og noen lar seg lokke av dårskapen i Guds Visdom. Jeg har erfaring med alle tre kategoriene, men har nok størst sans for dårskapen i Guds Visdom. s. 21 i Gåten Jesus. -

[818/sms-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Aresvik, Maren Ninni Arnesdatter
[Utgangspunkt - bl.a. de vakre, store treene på gårdene] Såmannssøndagen handler om det lille som blir til det store. Om gudsriket som bryter frem gjennom Guds små ord som sås i mennesket. Så kan man spørre seg selv. Gudsriket. Er det her hos oss? Er vi mennesker med våre handlinger med på å bygge eller rive ned grunnlaget for Guds rike her på jord? Eller er Gudsriket noe vi pent og pyntelig må vente på til når Jesus kommer igjen? Dagens tekst sier at Gudsriket er noe som vokser frem. Fra det bitte lille til noe stort. Til noe som er større enn oss. Til noe som er så stort at andre finner plass til sitt i ly av det. Guds ord er levende og virkekraftig, sa Paulus til hebreerne. Et gudsord er skarpere enn et tveegget sverd. For det kan vekke noe i en som en ikke visste var der. Eller som man hadde fortrengt. [Videre om hvordan ord i hverdagen kan kløve og hele].. [0000] Se mere

Svenning, Knut (Knuts Prekenside)
[Med utgangspunkt i Karla Tucker som ble henrettet, kom til tro på Kristus i fængslet ved lesning i bibelen. Fant ikke nåde hos guvenøren men for Gud / Hebr.4,12.(som har vært lesetekst før] Det finnes mange som i likhet med henne har fått livet sitt forvandlet. Det har blitt sådd et korn. Guds ord har blitt sådd ut. Det har slått rot og troen har begynt å spire. Guds ord er et tveegget sverd, for å bli i bildet fra Hebreerbrevet et øyeblikk. Guds ord har trengt inn med lovens krav. Og loven dømmer. Hun har sett seg skyldig.
Men sverdet har to egger. Den andre eggen er evangeliet. Evangeliet sier: Det livet du skulle ha levd, det livet har Jesus levd for deg...
[1998] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.