Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 03/09/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 28/08/2023

13. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 10, 23-37 - Den barmhjertige samaritaner

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Hjerrild (se nedenfor) og Luther har samme tanke, at det er påfaldende, at juristen ikke spørger til hvem hans Gud er, som om dér er forholdet helt sikkert i orden. I denne prædiken er samaritaneren også Kristus (pkt 25) - og også æselet (pkt. 34) Luther fortsætter den allegoriske tolkning: Kroen er kristenheden..(pkt 35) Og den barmhjertige gerning inkluderer godt nok en passant at pleje de syge og nødstedte, men lægger vægten på den sjælen bedst tjenende forkyndelse af syndernes nådige forladelse - sat i skarp modsætning til biskoppernes kirke (pkt. 36-37). ([Se her]

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Konteksten: 1:er betydningsfuld. I kap 9 voldsom konfronta 2: Vi er i arbejdstøjet. MEN hvordan arbejder vi? Er det 3: GT - lovbud om retfærdighed overfor (især) landsmænd

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Carl Koch: Den barmhjertige samaritan i "Jesu lignelser" 1908).

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 10

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"The first question which the priest and the Levite asked was: 'If I stop to help this man, what will happen to me?' But... the good Samaritan reversed the question: 'If I do not stop to help this man, what will happen to him?'" Martin Luther King. -

Sammenhængen mellem den barmhjertige samaritaner og den politiske: Uden sit fodfæste i den barmhjertige samaritans umiddelbare og spontane henvendthed til den anden vil den politiske samaritan let henfalde til regeltyranni og bureaukrati. Det at tage vare på det ukvalificerede menneskeværd, sådan som den politiske samaritan skal gøre det gennem samfundsmæssige ordninger, står ikke stærkt i et samfund præget af ideen om stadig økonomisk vækst..... Løgstrup siger det så skarpt, at kristendommen i vor vestlige kultur har været med til at ødelægge fordringen om at tage vare på hinanden. Det har kristendommen gjort ved at lægge hovedvægten på det åndelige, løsrevet fra de konkrete sammenhænge vi lever i. Dermed rives den grundlæggende næste-relation itu. Mennesket løsrives fra de grænser som den anden sætter og fra det forvalteransvar det har over for skaberværket. Kari Martinsen: Fra Marx til Løgstrup. - -

Peter Wivel: Kristendom er noget, som bliver til - om Danmark som et kristent land. Læs: Eksegetisk argumenteret analyse af lignelesen og kommentar til aktuelle tolkninger af næstekærlighedsbegrebet (Marie Krarups) [artiklen er nu 2023 låst. Red.].

"Hvor grænsen mellem en selv og medmennesket ikke er, er Guds rige, siger fortællingen om samaritaneren." Villy Sørensen. Jesus og Kristus, s. 198.

[163/tr13-a ]

Religionspædagogiske noter: Hvis jeg skulle bruge ét af de mange kunstneriske fremstillinger, ville jeg bruge Van Goghs [Se her]. Den tunge, fysiske nærkontakt i bøvlet med at få den overfaldne op på æslet er meget talende. Næsten er virkelig nær. De, der ikke hjalp, til gengæld fjerne skikkelser på vej væk, faldende i ét med landskabet. Næste er man for den, hvor man virkelig tager bøvlet på sig. (Blikfangsbilledet her på siden er et udsnit af dette).
Et lidt anderledes billede er Joakim Skovgaards billede - åbn i ny fane for at se større udgave. - På Elementer til Kateketik >> - Den barmhjertige samaritaner - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 13. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Munk, Kaj
[Citeret så langt - men prædikenen i sin helhed er værd at læse] "Salige er de Øjne, som ser det, I ser .[Jesu ord til os].. Jeg vender (tilgiv Udtrykket!) Blikket mod mine egne Øjne og spørger dem: er I nu lykkelige, I to? Ak, de ser mig ufornøjet an og svarer: Det er langtfra.Og hvorfor er I da ikke det? larmer jeg utaalmodig. Og de svarer mig blot ved at vise mig Syner af, hvad de daglig ser - Syner af Gru, af Sorg, af Djævelskab, af Triumf og Undertrykkelse ude i den store Verden og herhjemme i vor Lilleverden, den dyrebare, vi kalder Danmark, en Sorgløshed, der er mere forfærdende end selve det andet derudefra, en Selvtilfredshed, "har vi ikke klaret den godt?" der er Døden - og Skændslen - og Forraadnelsen... Du høje Helligaand, det er mine Øjnes Ulykke, at de ser alt for meget nedad og alt for lidt op. Lær du dem at dele deres Opmærksomhed ligeligt mellem ned og op..
..Fortolkningen af Herrens Lignelse gaar videre: den barmhjertige Samaritan er Jesus selv; han har bøjet sig over den faldne Verden og løftet den op. Han har meddelt den af Guds uendelige Barmhjertighed. Han har frelst vort Liv; nu er vi paa Veje til at komme os. Det er en smuk kristelig Udlægning. Den siger, hvad Jesus ofte har sagt os, ja, egentlig har sagt os med hele sit Liv. Men som Fortolkning af Lignelsen her er den ikke rigtig.
..Kristendommen er en Ellipse om to Centre. Det ene Centrum hedder: Mennesket er ganske magtesløst, i eet og alt afhængigt af Gud. Og det andet hedder: Mennesket er en Stormagt; det bestemmer sin egen Evighed; ja, det er fast almægtigt, det formaar at trodse Gud.
Denne anden Sandhed, Muligheden for Menneskets Vilje, vil denne Lignelse slynge os i Ansigtet. Den skidtvigtige lovkyndige fik at vide, at Næsten er intet Begreb, ikke juridisk, ikke teoretisk. Næsten er en Person af Kød og Blod...
Der er nogen Medmennesker, man kan række en hjælpende Haand ved at fri dem fra Røveres Truen dem paa Livet, der er andre, man bedst kan gøre en Tjeneste ved at slaa dem ihjel. Bogstaveligt ment. Niels Ebbesen kontra Grev Gert f. Ex...der er Gud bedre dem Folk, der lider af en Slags kræftagtig Kristenkærlighed; de tror, at den barmhjertige Samaritan opsøgte Røverne bagefter og gav dem sin Kompliment for vel udført Arbejde.. [Videre over spørgsmålet kærlighed til fjenden - her er der citeret på 2. s. i trin B.] Se her.
[1941] Se mere

Luther, Martin
Samaritaneren er et billede på Kristus
Men at Kristus gør samaritaneren til dens næste, som var faldet blandt røvere, dermed vil han specielt vise, at han selv er og vil være den næste, som rettelig opfylder dette bud og viser sin kærlighed mod de arme, elendige for Gud sårede og fordærvede samvittigheder og hjerter. Dermed giver han også sine kristne et eksempel, for at de skal gøre som ham, der af hele verden og især af de store helgener, hans egne jøder blev holdt for en samaritan.
[1544] Se mere

Klinting, Georg
Men vi kan også forestille os, at samaritaneren på et vist tidspunkt siger: "Nu kan det være nok! Nu må der sættes en stopper for disse røvere. Jeg vil gå op til den romerske kommandant i Jerusalem og spørge, om det er meningen, at landevejsrøverne skal have frit spil på vejen mellem Jerusalem og Jeriko. Om ikke det var en opgave for den romerske kommandant at sende soldater ud for at sikre, at vejfarende i fredeligt ærinde kan færdes uden at risikere liv og lemmer?"
Der er nu blevet en politisk samaritaner ud af den barmhjertige samaritaner. Det er stadig barmhjertighed, der driver værket, men den konkrete barmhjertighed rettet mod et konkret medmenneske er nu blevet fulgt op af en forebyggende barmhjertighed,
[0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Du har svaret rigtigt, gør det, så er det egentlig underligt at han ikke spørger Jesus: Hvem er så Herren min Gud? Han kender altså Gud, og så kender han ikke engang sin næste?! Han kender altså uden videre eftertanke Gud Herren, himlens og jordens skaber, livets giver og opretholder, livet selv, den dybeste og inderste kerne i alt liv, og så ved han ikke hvem næsten er.
Der er noget galt med den mand..
Først spurgte han selvoptaget Jesus: Hvem er så min næste, men han endte med at indse gennem sit svar at der er et endnu vigtigere spørgsmål, som vi stadig den dag i dag kan bruge også i vort liv: hvem er det jeg er næste for? Hvor er det jeg er den nærmeste til at hjælpe?
[2001] Se mere

Dreiøe, Hans
..jeg tænker paa "den evige Samaritan". Det er ham, vi ikke bryder os om. For vi ligner - jeg mener de bedste af os, den bedre Portion af denne Forsamling, den troende Del altsaa - vi ligner Præsten og Leviten. Var Samaritanen kommen først og de to andre Herrer bag efter, og de havde set Samaritanen i Lag med den stakkels Mand, ikke sandt, det havde været een Grund mere for dem til at gaa forbi, ikke fordi der blev bragt Hjælp, saa de paa en Maade var overflødige, men fordi der var en Samaritan tilstede..

Den rigtige Tro garanterer? Ja, jeg skal sige, hvad den garanterer. Først, at man har sit paa det tørre og hytter sit Skind. Det kan vi se af Lignelsen. Og jeg skal sige, hvad den mere garanterer. Selvgodhed, Selvretfærdighed, at man sætter Skel og skiller Guds Sag fra Menneskets Sag, saadan som de to gjorde det. Den rigtrgige Tro garanterer Hovmod og Ufrugtbarhed... Et spørgsmaal er jo tilbage. Hvorledes kunde Samaritanen, der var uden "Tro" gøre Troens Gerning? Vi maa prøve paa fra Gerningen at slutte os til Manden...
..han tænker ikke paa Gud. Han tænker paa Næsten
[1929] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].