Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:26/11/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 19/11/2023

Domssøndag / Kristi kongedag
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 25, 31-46 Verdensdommen

:

Redaksjonelt: Det er viktig, tenker jeg, at være varsom med hvordan en forkynner dom. Ifølge forståelsen sitert av Steenbuch, bør forståelsen av dommen ikke være assosiert med evig straff / fortapelse, men forstås som "beskjæring" inntil den endelige forsoningen. Det utfordrer forståelsen av begrepet "dom".
Utvilsomt opplever noen det som et smertefullt, moderne kjetteri å avskaffe "evig fortapelse". Andre opplever det mer smertefullt hvis det skulle være en ekte del av den kristne troen. Et moderne kjetteri er det ikke. Mange patristikere mener at det er omvendt. Se litt lenker under pedagogiske notater. Men alt dette betyr jo ikke at dom er meningsløs og bør avskaffes i det kristne tankesettet!
For øvrig er det overensstemmelse mellom Steinbuchs tanker og fx Martin Enstads preken mht hvem "de små" er.
Nytt er sitat under av Karl Barth: et kall til selvransakelse i forhold til det fine vi holder på med teologi, prekenveiledning, konserter, teater, osv. Dukker naturlig opp når verdens nød og elendighet i særlig grad trykker seg inn på oss. La det være en anfektelse for hver og en av oss.. Fantasien rekker ikke alltid til å finne sin Albert Schweitzer plass i verden. Men be, protestere, bruke forstand på å forstå politiske sammenhenger, sende penger, kan man alltid ta fatt på.
Nytt på Theol-p nå (2023) er at Karl Barth's "Innføring i evangelisk teologi" har fått bibelindeks her (Ikke omfattende! - bygges ut)

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Sveinung Enstad]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Eksegetisk er det lurt å overveie: Hva betyr "gentiles" - folkeslag?
Hva betyr evig (æon)?
Hvem er "mine mindste sysken?". Hva betyr "straff"? "Prekenhjelp.net" har også de overveielsene. Hvis man følger de eksegetiske overveielser under av Steenbuch, da kan man oversette litt fritt: "Dere, systemenes, de undertrykkende strukturenes forvaltere og makthavere! Det som dere ikke har gjort mot søsknene mine, som i meg er solidariske med de svake og undertrykte, det har dere heller ikke gjort mot meg. Gå inn i den kommende tid foran dere: tiden, historien, og ta imot dom, la dere oppdrage og beskjære."

Sakprosa til kapitlet: Mt. - 25 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Johannes Aakjær Steenbuch i "Guds rige er anarki"
.... det tyder på, at lignelsen om fårene og gederne ikke så meget handler om individuel moral og etik, som den handler om sociale forhold, kulturer og politiske systemer. Det, der dømmes ude, "gederne", er de systemer og kulturer, der mishandler de svage, de fattige og de udstødte. Sådan har menneskeskabte samfund i større eller mindre grad altid været, men den går ikke længere. Dem, der har del i gudsriget her og nu, er dem, der i solidaritet med de svageste har fællesskab med Jesus og hans kirke på jorden, mens straf skal falde over dem, der mishandler og vanrøgter samfundets svage. At der i grundteksten tales om "tugt for en tidsalder" (Matt 25,46) snarere end om "evig straf" muliggør den læsning, at samfund, kulturer og politiske systemer, der institutionaliserer ulighed og herredømme, møder deres endeligt i "ilden", men at de konkrete mennesker, der udgør folkeslagene, i sidste ende går fri, når de lutrede sættes fri fra den uretfærdighed de har taget del i.
Citater fra "Den svære gæstfrihed.. (Også Steenbuch). -

Aionios (og substantivet aion) betyder stort set aldrig "evig" eller "uden ende" (de græske ord for endeløs tid eller evighed er aidios og ateleutos), men snarere en "tidsalder", "epoke" o.lign., og eftersom kolasis ikke betyder en ren gengældelsesstraf, men derimod en straf/disciplinering med et opdragende sigte, kan man af lingvistiske grunde at anfægte de traditionelle oversættelser. David Bentley Hart oversætter (2017):"And these will go to the chastening [tugtelse] of that Age, but the just to the life of that Age." (Tak til Lars Sandbeck, facebookopslag).

Karl Barth beskriver den kaotiske, truede tilstanden i verden .. anno 1968/73, og kommer så til et tilsynelatende fredelig territorium, teologi].. her, på teologiens område, finner vi litegrann avmytologisering i Marburg og litegrann Kirchliche Dogmatik i Basel. Her er gjenoppdagelsen av den "historiske" Jesus og den glorverdige nyoppdagelsen av en "Gud over Gud". Her er drøftinger om dåp og nattverd, om lov og evangelium, kerygma og mytos, om Romerbrevets 13 kapitel og arven fra Dietrich Bonhoeffer, og her er også ekumeniske samtaler, Ingenting av alt dette skal man bagatellisere eller tale nedsettende om. Mange edle menneskers svette er utvilsomt ikke utgytt forgjeves på alt dette. Men Kyrie eleison! hvilket forhold har det egentlig til det som samtidig skjedde der? Kan ikke teologi være en luksusbeskjeftigelse? Kan vi ikke bruke den til å flykte fra den levende Gud? Kan det ikke være at en problematisk teolog som Albert Schweitzer stadig sett ut fra teologiens gjenstand [ red: dvs Gud!] valgte den bedre del? Og sammen med ham de første og beste som der og da uten teologisk refleksjon forsøkte å lege sår, mette de sultende, gi de tørste noe å drikke og skaffe foreldreløse et hjem? Kjennetegner det ikke all teologi når man ser den i skyggen fra verdens nød (og også kirkens nød i verden) at den har for god tid? ser den ikke forløsningen i møte med en merkverdig makelighet? .. s. 116 i Innføring i evangelisk teologi (1976)

Birgitte Bech. Kirkekunst:Er kristendommens inderste og smukkeste mysterium ikke Guds uadskillelighed fra mennesket? Inkarnationen, at Gud blev menneske, betød ikke bare, at Gud gennem et kort årrække i historien blev ét menneske blandt utallige ikke-guddommelige mennesker. Det betyder det dybere, at Gud i alle menneskers indbyrdes møder er til stede som kærlighedens perspektiv.. [en diskussion af protestantismens fattigdom på billeder af omsorgen] men så netop præsentation af Jais Nielsens (1885-1961) store fresko fra 1935 med eksplicitte citater fra Mt. 25. og barmhjertighedsgerninger som motiv. Se mere her.

[785/Doms-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Tolstois fortælling Adjevits - den gamle skomager: Link nedenfor. Links til Læsestof om apokatastasis og universalisme. - Adjevitch (Den gamle skomager) - Kristus som dommer - Frelse - apokatastasis - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Bø, Kjell Olav
Enda tydeligere enn dommerens allmakt og hellighet er i dag hans rettferdighet. For alle folkeslag som skal samles foran ham, bruker han bare en paragraf fra sin hellige lov. På denne paragrafen vil han prøve alle mennesker, enten de er jøder, kristne eller muslimer, kommunister eller konservative, homofile eller heterofile. Denne paragrafen lyder: Dere skal være barmhjertige, for jeg er barmhjertig! Og da, kjære menighet, er vi fremme ved det aller viktigste som kan sies om dommeren på dommens dag: Han er barmhjertig! Dommeren kommer bare til å spørre oss om én ting: Har du vært barmhjertig? Så du ditt medmenneske i dem du møtte i nød, og som du kunne hjelpe med en liten kjærlighetsgjerning? Eller så du bare personer som forstyrret deg og stjal din tid? [1984] Se mere

Enstad, Martin
.. vi (må) forstå teksten ut fra den situasjonen den er blitt til.. Det var ikke lett å bli værende som en Jesu disippel. Fellesskapet var avhengig av samhold. Denne teksten maner til et slikt samhold...Men samholdstanken kommer ut fra en teologisk tanke, en troens tanke, en troens erfaring. Å bli med i det kristne fellesskapet var ikke bare å slutte seg til en ny kult..Å ta sørge for en kristen bror eller søster, er å sørge for Kristus selv. Det er den samme tanken vi finner igjen hos evangelisten Johannes (Joh 15, 5) når Jesus sier: Jeg er vintreet, dere er grenene.... Eller hos apostelen Paulus når han sier til korinterne (1. kor 12, 27) Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. [2009] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.