Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

3. s.i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Joh. 1. 35-51 - Discipelkaldelsen

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 -

| Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Til bildet: Se under religionspedagogiske notater. Det handler om motstillingen "UFO - IWP (Identified Walking Persons) - om å kjenne å bli kjent.
Jeg kan anbefale man legger veien rundt danske parallellen - folkesangeren Kim Larsen siteres - og fra preken fx: "det passer nemlig ikke bare, at den, som søger, skal finde. Men det passer også - og allerførst - at den, der søger, skal blive fundet. Fundet af ham, der altid kommer først - som kalder og drager og bygger det evige liv op i vores hjerter." Danske parallelside.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: John Petty: Progressive Involvement Omfattende, uptodate eksese.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[853/tr03-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Fortællingen om disciplenes kaldelse handler blandt andet om identifikation. Disciplene identificeres af Jesus, får navne og bestemmelser - og disciplene forsøger at identificere og bestemme Jesus. Man kan godt lave det til en opgave at lade eleverne liste op, alt det som Jesus kaldes. (Gud lam, rabbi, Messias/Kristus, "ham, profeterne har skrevet om", Jesus, Josefs søn, fra Nazareth" Guds søn, Israels konge - Menneskesønnen". Og disciplene bestemmes også på forskellig vis. Man kan inddrage 1 kor. 13,12 til belysning: "skal kende, lige som jeg nu er kendt". UFO overfor IWP (Identified Walking People/persons) - se mere i Elementet "Kaldelsen af de første disciple". - UFOen - Navn og identitet - Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Å være en kristen er til å begynne med å ha Jesus med i livet vårt og i det som vi er opptatt av.
Men etter hvert blir det noe annet. Etter hvert er det ikke bare å ha Jesus med i det vi er opptatt av, men å være med ham i det som han er opptatt av!
Hvert møte med Jesus er forskjellig..en journalist som har levd seg inn i 100 menneskers [i NT] møte med Jesus...
[0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.