Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 11-12-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 06/12/2022

3. s. i advent a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 11- 2 - Johs. Døbers spørgsmål: Vente en anden?

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Jeg har hentet lidt citater fra faglitteraturen - og eksegesen.
Billedet fra WIkimedia er Juan Fernández Navarrete: St John the Baptist in the Prison. (c 1565-70).

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [The question of John the Baptist to Jesus is one of the most important questions of Advent and of Christian theology more broadly.]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Lectionary Greek pointerer at der står at han skal bane vej for "jer" (dere), altså at ordene snarere skal forståes i lyset af talen om den, der baner vej for folket (2. mos. 23,30) end i lyset af Malakias 3,1 om Herren som kommer i domsvælde.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Johannes Nissen: Budskab og konsekvens. (s34) Som karismatisk undergører repræsenterede Jesus ganske vist nye tanker og impulser, der bragte ham i konflikt med traditionen og dens institution: (lov og sabbat). Derfor blev de helbredte ikke altid integreret i det eksisterende samfund, men blev i stedet optaget i det nye fællesskab, han stiftede.
Det var Jesu overordnede hensigt at samle Israel, og hans helbredelser må ses i dette perspektiv. Det er utilstrækkeligt blot at betragte dem som enkelt- stående begivenheder, der kommer enkelte personer til gode... deres betydning rækker videre. De må ses i lyset af hans Gudsrigesforkyndelse. De er ikke kun signaler om dette Riges nærhed, men tillige udtryk for, at det Rige allerede er nærværende (Matt 12, 28 par.). Der, hvor Guds rige bryder ind i tilværelsen, må sygdom og lidelse simpelthen ophøre. | Helbredelserne har altså en fællesskabsdimension. De har med Gudsfolket at gøre. I Matt 11,2-6 par. alluderer Jesus til Esajas´ budskab og praksis (Es 35,34; 61,1-2). Det er i den forbindelse af stor betydning, at de ting, der sker blinde ser, døve hører etc. hos Esajas er et vigtigt led i Israels genoprettelse. I de sidste tider skal ingen i Gudsfolket udelukkes fra Rigets goder heller ikke afvigeren, synderen eller den syge. Således forstået er helbredelserne et væsentligt led i den jesuanske samlingsbevægelse -

Villy Sørensen: Jesus og Kristus, s. 79 Jesus henviser til Esajas" profetier: (Helbredelserne) ..var hos profeten tegn på et "nådeår fra Herren" der dog også har karakter af "hævnens dag" (Es. 61,2). Men da de blinde allerede ser og de lamme går, er nådeåret kommet uden hævn, uden den ,,kommende vrede. Og .. Jesu svar (viser)... nok en uoverensstemmelse mellem Johannes og Jesus, hvis budskab åbenbart var gladere. Måske var det grunden til at han brød op fra Johannes, ... Mens Johannes lod dem der ville undgå den kommende vrede komme ud til sig i ørkenen, gik Jesus til landsbyerne hvor folk var og forkyndte at Guds rige var nær.

[102/adv3-a ]

Religionspædagogiske noter:Man kan tale om opfyldelse. I hvilken forstand opfyldes længslerne, som man havde knyttet til gamle profetord i skrifterne, med at Jesus kommer? Hvad peger Jesus på? Flygtede al suk og klage derefter - i landet, på jorden? Evangelisten vil jo nok underforstå, at som det bebudes i de gamle profetier, så har folk, i og med at Jesus er kommet, "en evig glæde foran sig". Samtale om i hvilken forstand det kan være sandt - i en verden, hvor suk og klage stadig findes - Johannes Døber selv stod foran en grufuld død. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 3. s. i advent - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bech, Birgitte
[Med inddragelse af moderne, fængslede systemkritikere, og bl.a. fine overvejelser over hvad der er det mest smertelige, de faktisk ydre lidelser, eller frygten at meningen med projektet er forsvundet]
.. et moderne kunstværk fra 2006, som findes i kirken i Statsfængslet Østjylland. Øjvind Nygårds (1948-2010) skulptur i bronze og glas bryder hul i muren med et uregelmæssigt vindue med et kors, synligt både indefra og udefra. Forhåbentlig kan korset med lysindfald og udsyn til himlen opleves som et nådefuldt glimt af håb for en spørgende sjæl bag en låst dør?
[2022] Se mere

Nielsen, Jesper Tang
Don Quixote lader sit liv bestemme af stærke fortællinger. De giver hans liv mening. Men Don Quixote er latterlig, for han lader sig bestemme af fortællinger, der ikke passer til virkeligheden. Han er ynkværdig. Er vi ikke lige så ynkelige som Don Quixote, når vi lader vores liv få mening af en fortælling om en, der skal komme, hvis denne fortælling ikke passer til virkeligheden? Hvis forventningen aldrig får effekt. "Kommer han eller skal vi vente noget andet?"
Brorson kender problemet. Han stillede spørgsmålet i salmen, vi lige sang: "Har du før så vældig øvet/dit herredømmes store magt,/hvi går jeg da så højt bedrøvet?" For det er jo her problemet er. Hvordan bliver mine forventninger opfyldt? Var det kun i fortiden, at hans komme havde effekt? Er man en kristen Don Quixote, der lever i fortiden og får bank i nutiden?
../..Så er det også svaret til os. Er vores forventning, en forventning, der får virkelighed i Jesus? Kan han komme os i møde og opfylde vores forventninger? For vi bliver ikke mødt af en legemliggørelse af vores inderste drømme og dybeste forhåbninger. Det er ikke en personlig forventning om livets lyksalighed, der indfries; ikke et privat ønske om tilfredshed i tilværelsen, der opfyldes. For ham, der kommer, er Jesus.
[2021] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchov
Jeg synes det giver mening at tale om håbet på tre måder. Man kunne kalde det : tre dimensioner af håb.
Man kunne kalde de tre dimensioner for Håbet om fremtid, Håbet om mening uanset hvordan det går og det tredje er det grænseoverskridende håb, Håbet om evigt liv med Gud.
[2002] Se mere

Tøjner, Eva
Johannes Døberen er et af de her mennesker, der står udenfor. Helt konkret: han går ud i ørkenen. Han forlader tempelkulten i Jerusalem, som han er født ind i, til fordel for ørkentilværelsen. Men han drager ikke ud i ørkenen af selvudviklings-grunde. Han søger ikke kontemplationen, for kontemplationens skyld. Han har et budskab, som han ikke kan komme igennem med indenfor rammerne, indenfor murene. Han må udenfor. [2010] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].